r. Imieniny:
logo

XII INTEGRACYJNY BIEG ORLĄT I II DĘBLIŃSKI BIEG ULICZNY

16.09.2015
XII INTEGRACYJNY BIEG ORLĄT I II DĘBLIŃSKI BIEG ULICZNY REGULAMIN XII INTEGRACYJNEGO BIEGU ORLĄT i II DĘBLIŃSKIEGO BIEGU ULICZNEGO DĘBLIN 2015 POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZ MIASTA DĘBLIN PANI BEATY SIEDLECKIEJ

 

 

 

 

 

                                                                     

 

Regulamin określa warunki udziału w: XII Integracyjnym Biegu Orląt
oraz II Dęblińskim Biegu Ulicznym - Dęblin 2015
w dniu 20 września 2015 r. na trasie o długości 10 km.

Składa się on z dwóch części:

 

 1. – dotyczącej zasad zachowania uczestników imprezy istotnych dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 2. – szczegółowej organizacji biegu integracyjnego.

CZEŚĆ A:

 

 1. W biegu integracyjnym biorą udział sportowcy spełniający kryteria określone w części B wyżej wymienionego regulaminu.
 2. Zawodnicy przemieszczać się będą stosownie do swoich możliwości, zgodnie z dokonywanymi pomiarami czasu. 
 3. Udział w biegu jest dobrowolny i odpłatny - opłata startowa 20 zł., w dniu startu 30 zł. - z opłaty zwolnieni są zawodnicy niepełnosprawni.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w biegu wyłącznie pod opieką prawnego opiekuna lub osoby upoważnionej.
 5. Bieg integracyjny zabezpieczany jest przez policję, organizatorów oraz ratownika medycznego. Służby te wyróżniają się umundurowaniem lub identyfikatorami.
 6. Osoby biorące udział w biegu zobowiązane są do zachowywania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom imprezy.
 7. Uczestnikom zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych i tym podobnych.
 8. Zabrania się udziału w biegu osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.
 9. Podczas imprezy zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
 10. Uczestnicy, zobowiązani są do poruszania się prawym pasem jezdni wyznaczonym przez organizatorów i policję.
 11. Zawodnicy  zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, służb porządkowych i ratowniczych.
 12. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń podmiotów wymienionych w punkcie 11 mogą zostać usunięte z biegu lub przekazane policji.
 13. Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia z imprezy danej osoby.
 14. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami zawodów mogą być wykorzystane przez organizatorów oraz osoby i instytucje upoważnione przez organizatorów.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu z powodu obfitych opadów deszczu.
 16. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
  z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed w trakcie lub po przejeździe.
 17. Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność, deklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
 18. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.
 19. Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą.
 20. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.
 21. Uczestniczący w biegu, akceptuje się warunki niniejszego regulaminu.
 22. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany, jako wytłumaczenie.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
 24. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje przedstawiciel organizatora.
 25. Osoby uczestniczące w XII Integracyjnym Biegu Orląt oraz II Dęblińskim Biegu Ulicznym - Dęblin 2015 będą mogły zapoznać się z regulaminem w trakcie rozpoczęcia zawodów, jak również na stronie internetowej Urzędu Miasta Dęblin oraz w siedzibie DISON w Dęblinie  ul. Szpitalna 2.w godz. 8.00 - 20.00 od poniedziałku do piątku.

 

 

CZĘŚĆ B

 

I. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja biegania, jako najbardziej dostępnej formy rekreacji fizycznej wśród wszystkich grup wiekowych,
 • Promocja miasta i powiatu,
 • Integracja środowiska biegaczy,
 • Wyłonienie najlepszych biegaczy na dystansie 10 km.

 

II. ORGANIZATORZY

 • Dęblińskie Integracyjne Stowarzyszenie osób Niepełnosprawnych ,,DISON'', reprezentowane przez Zarząd Stowarzyszenia.
 • MKS ORLĘTA 1925 Dęblin

 

III. TERMIN I MIEJSCE

 • bieg odbędzie się w dn. 20.09.2015 r., godz. 08:30 - 10:00 rejestracja zawodników i pobranie numerów startowych w biurze zawodów- Targowisko Miejskie ul. Niepodległości, start i meta biegów będzie znajdował się przy ul. PCK
 • 10:30 – start  zawodników z ul. PCK
 • 12:30-uroczyste zakończenie zawodów i wręczenie pucharów za I-III miejsca wg kategorii.

 

IV. ZGŁOSZENIA:

 • Zgłoszenia będą przyjmowane elektronicznie do 15.09 2015 r.– drogą mailową na adres: biegintegracyjny@poczta.onet.pl W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, powiat oraz wiek. Otrzymanie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez biuro zawodów w formie zwrotnej wiadomości mail. Zgłoszenia będą także przyjmowane w biurze Stowarzyszenia DISON w Dęblinie ul. Szpitalna 2 tel. 608 465 180. W dniu zawodów 20.09.2015 r., w godzinach od 08:30 – 10:00 w biurze zawodów – ul. Niepodległości,
 • Dodatkowe informacje: DISON - Sebastian Skóra tel. 608 465 180 , Zbigniew Urban tel. 502 185 998 , Marcin Jaraszek tel. 602 837 323.
 • Ilość miejsc startowych jest ograniczona.

 

V. TRASA BIEGU I POMIAR CZASU

 1. Bieg zostanie przeprowadzony na dystansie 10km (2 pętle o długości 5km) ulicami miasta Dęblin.
 2. Trasa nie posiada atestu, będzie zabezpieczona i zamknięta dla ruchu kołowego, obowiązuje ruch prawostronny,
 3. Na trasie będzie 1 punkt z wodą.
 4. Pomiar czasu i ustalenie kolejności w biegu na 10 km będzie się odbywać za pomocą ręcznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji i zapisów otrzyma numer startowy.
 5. Dodatkowo na trasie zostanie przeprowadzony kontrolny zapis zawodników przez obsługę trasy. W przypadku stwierdzenia niesportowej rywalizacji - dyskwalifikacja.

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Podczas rejestracji w biurze zawodów należy okazać się dokumentem tożsamości (dokument ze zdjęciem oraz datą urodzenia).
 2. Zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie.
 3. W przypadku braku badań zawodnik podpisując się na liście startowej składa oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zawodach oraz o starcie na własną odpowiedzialność. Zawodnik akceptuje treść oświadczenia:

Jako osoba pełnoletnia oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność związaną z uczestnictwem w XII Integracyjnym Biegu Orląt oraz II Dęblińskim Biegu Ulicznym - Dęblin 2015. Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na udział w biegu. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu XII Integracyjnego Biegu Orląt oraz II Dęblińskiego Biegu Ulicznego oraz jestem świadomy (-ma) jego postanowień i w pełni je akceptuję.”

 

VII. KLASYFIKACJA OPEN

 1. W II Dęblińskim Biegu Ulicznym na 10 km podział na następujące kategorie:
  1. OPEN Kobiet i Mężczyzn - z podziałem na kategorie wiekowe:
 • 18-34 K, M (kobiet, mężczyzn)
 • 35-49 K, M (kobiet, mężczyzn)
 • 50+ K, M (kobiet, mężczyzn)
  1. Najszybszy Biegacz i Biegaczka Dęblina na dystansie 10 km.
  2. Klasyfikacje nie są łączone. Zawodnik wygrywający (do III miejsca) w kategorii Open K, M nie może wygrać w klasyfikacji Najszybszy Biegacz i Biegaczka Miasta Dęblin; wygrywa kolejna osoba.

 

VIII. KLASYFIKACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 1. W XI Biegu Orląt na 5 km klasyfikowane są wyłącznie osoby z trwałą niepełnosprawnością narządów ruchu związaną z uszkodzeniem rdzenia kręgowego/paraplegia, tetraplegia, przepuklina oponowo-rdzeniowa/ z koniecznością poruszania się tylko za pomocą wózka inwalidzkiego.
 2. Dopuszcza się uczestnictwo w wyścigach z inną niepełnosprawnością jako kategoria open bez klasyfikacji w rozgrywkach.
 3. Obowiązuje podział na 6 kategorii:
 • A1-tetraplegia kobiet
 • A2-tetraplegia mężczyzn
 • B1-paraplegia kobiet
 • B2-paraplegia mężczyzn
 • C1-open kobiet
 • C1-open mężczyzn
 1. O zakwalifikowaniu zawodnika do danej kategorii decyduje komisja sędziowska XII Integracyjnego Biegu Orląt - Dęblin 2015.
 2. Do wyścigu mogą przystąpić osoby na wózkach, którymi poruszają się na  co dzień o standardowym pochyleniu kół tylnych. Wózek nie może  posiadać przeróbek ani dodatkowych elementów wpływających na jego parametry jezdne.
 3. Do udziału dopuszcza się osoby na wózkach sportowych, ale nie będą klasyfikowane w XII Integracyjnym Biegu Orląt - Dęblin 2015.
 4. Obowiązuje samodzielne pokonanie trasy wyścigu. Osoby korzystające z pomocy osób drugich będą zdyskwalifikowane w danym wyścigu.

 

IX. NAGRODY

 1. Klasyfikacja Open 10 km miejsca w kategoriach wiekowych K, M- za I-III miejsca puchary.
 2. Najszybszy Biegacz i Biegaczka Dęblina 10 km - puchary.
 3. Pierwszych 100 zawodników, którzy ukończą bieg na dystansie 10 km otrzymają medal pamiątkowy.
 4. Wszystkie osoby niepełnosprawne na wózkach biorące udział w biegu otrzymują medale i puchary wg 6 kategorii dla osób niepełnosprawnych.

 

 X. OPIEKA LEKARSKA

 1. Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską na czas trwania zawodów.
 2. Uczestnicy biegu ubezpieczają się we własnym zakresie.

 

XI. SPRAWY FINANSOWE

 1. Start w biegu na 10 km - opłata startowa w biurze zawodów w dniu 20 września 2015r.

- 20 zł - przy dokonaniu rejestracji mailowej do 15 września 2015r.

- 30 zł - przy rejestracji w dniu zawodów.

 1. niepełnosprawni uczestnicy biegu są zwolnieni z opłaty startowej.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystępując do biegu zawodnik automatycznie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 2. Organizator zapewnia przebieralnie K i M.
 3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 4. Interpretacja powyższego regulaminu należeć będzie do organizatorów.
 5. Za bieg odpowiedzialni są:
 • Dęblińskie  Integracyjne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, 08-530 Dęblin   ul. Szpitalna 2, e-mail: dison@poczta.onet.pl, KRS:0000184081, REGON:432686610,NIP:716-262 tel. 608 465 180.
 • MKS ORLĘTA 1925, biuro@orlętadeblin.com, tel.666 383 283.
 • Wyniki poszczególnych biegów zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Dęblin po zakończeniu zawodów.

 

 

Powrót