r. Imieniny:
logo

KOMUNIKAT

08.06.2020
KOMUNIKAT W związku z wejściem w życie następujących aktów prawnych:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 964),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie
 • w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
 • z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 966),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
 • z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U 2020 r. poz. 991),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
 • z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 1006).
 
oraz utratą mocy następujących aktów prawnych:
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 878),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 904).
Przedstawiamy poniżej obowiązki, nakazy i zakazy, które dalej obowiązują według stanu prawnego na dzień 6 czerwca 2020 r.
 
OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I NOSA
 
Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego:
 1. w środkach publicznego transportu zbiorowego,
 2. w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie,
 3. w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
  1. na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych – chyba że zostanie zachowana odległość co najmniej 2 metrów od przebywających w tych miejscach osób,
  2. na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2020 r. poz. 532 i 568) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania – chyba że zostanie zachowana odległość co najmniej 2 metrów od przebywających w tych miejscach osób,
  3. w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji , wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
  4. w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
  5. w trakcie sprawowania kultu  religijnego,  w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.
  6. w trakcie korzystania z form działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0);  
  7. w trakcie korzystania z form działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z) – np. w kinie, w teatrze, w operze etc.
 4. na osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe  w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach  (straganach) polegające na bezpośredniej obsłudze interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania.
 
Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy:
 1. pojazdu  samochodowego,  w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co  najmniej  jednym dzieckiem do ukończenia 4 roku życia, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie,
 2. dziecka do ukończenia 4 roku życia,
 3. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane).
 4. osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe  w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach  (straganach),  z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania.
 5. kierowców wykonujących przewozy drogowe w załodze;
 6. sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;
 7. żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk  sojuszniczych,  a także wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności;
 8. osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej,  chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;
 9. sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport;
 10. osoby przebywającej na terenie lasu;
 11. jazdy konnej;
 
NAKAZ OKREŚLONEGO SPOSOBU PRZEMIESZCZANIA SIĘ I STOSOWANIA ŚRODKÓW PROFILAKTYCZNYCH
 
 1. PRZEMIESZCZANIE SIĘ PIESZO:
  Jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie:
  1. chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad:
   • dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
   • osobą  z orzeczeniem   o niepełnosprawności,  osobą  z orzeczeniem   o stopniu  niepełnosprawności,  osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
  2. chyba że są to osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące,
  3. chyba że są to osoby, które realizują obowiązek zakrywania ust i nosa.
 2. ŚRODKI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO:
  1. Nie więcej osób niż 100% miejsc siedzących;
  2. Nie więcej osób niż 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej  dla  danego  typu  środka  transportu  albo  pojazdu,  przy  jednoczesnym  pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
 3. GOSPODARSTWA ROLNE:
  Do odwołania przemieszczanie się na teren gospodarstwa rolnego do miejsc, w których utrzymywane są zwierzęta, jest możliwe wyłącznie w przypadku:
  1. rolnika,  domownika  rolnika  lub  pomocnika  rolnika  w związku  z prowadzeniem  działalności  rolniczej  lub  prac w gospodarstwie rolnym;
  2. funkcjonariuszy  służb,  inspekcji  i straży  w związku  z wykonywaniem  przez  nich  czynności  przewidzianych w odrębnych przepisach;
  3. pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z wykonywaniem zadań Agencji przewidzianych w odrębnych przepisach;
  4. lekarza  weterynarii  w celu  świadczenia  usług  z zakresu  medycyny  weterynaryjnej,
 
SKLEPY, TARGOWISKA, HANDEL
 
Do odwołania:
 1. w obiekcie handlowym lub usługowym o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 metrów kw.
 2. w placówce handlowej w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,
 3. na stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,
 4. w miejscu prowadzenia sprzedaży na straganie lub targowisku.
– osoby przebywające są obowiązane do zakrywania ust i nosa oraz nosić podczas zakupu towarów lub usług rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk, z wyjątkiem osób, które  nie  mogą  zakładać  lub  zdejmować  rękawiczek z powodu:
 1. stanu  zdrowia,  
 2. całościowych  zaburzeń  rozwoju,  
 3. zaburzeń  psychicznych,  
 4. niepełnosprawności  intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
 5. trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek
 
Do odwołania:
 1. obiekty handlowe lub usługowe o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 metrów kw., placówki handlowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia  2018 r.  o ograniczeniu  handlu  w niedziele  i święta  oraz w niektóre inne dni oraz zarządzający targowiskami (straganami) są obowiązani zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki  do dezynfekcji rąk;
 2. obiekty handlowe lub usługowe o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 metrów kw., placówki handlowe  w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia  2018 r. o ograniczeniu  handlu  w niedziele  i święta są obowiązane dokonywać, w godzinach ich otwarcia, co najmniej raz na godzinę, dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi, lub dystrybutora na stacji paliw płynnych;
 
ZAKŁADY PRACY
 
Do odwołania zakłady pracy są obowiązane zapewnić:
 1. osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
 2. odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej wdanym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.
 
URZĘDY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WYKONUJACE ZADANIA O CHARAKTERZE PUBLICZNYM
 
Do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, w szczególności:
 1. rejestracji stanu cywilnego;
 2. ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 3. pomocy społecznej;
 4. świadczenia usług komunalnych;
 5. działania urzędów pracy, w tym wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;
 6. wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;
 7. administracji architektoniczno-budowlanej;
 8. ochrony środowiska;
 9. korzystania z wód;
 10. przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania  infrastruktury  telekomunikacyjnej  w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu  umieszczenia  w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej.
 
Do  odwołania  w urzędach  administracji  publicznej  lub jednostkach  organizacyjnych  wykonujących  zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
Ograniczenie to nie ma zastosowania do:
 1. dziecka do ukończenia 13. roku życia;
 2. osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 3. osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
 4. osoby wymagającej pomocy tłumacza;
 5. innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
 
KULT RELIGIJNY
 
Zgromadzenia  organizowane  w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że:
 1. w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach  i innych  obiektach  kultu  religijnego, uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny,
 2. w przypadku gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie lub realizują obowiązek zasłaniania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.
 
OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW, BRANŻY ROZRYWKOWEJ, REKREACYJNEJ I ZGROMADZEŃ
 
Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych
 1. Do odwołania ustanawia się zakaz prowadzenia działalności gospodarczej:
  1. agentów turystycznych i organizatorów turystyki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w klasie 79.11 i 79.12) –w obiektach handlowych lub usługowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 metrów kw.
  2. polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych.
 
Od dnia 6 czerwca 2020 r.:
 1. Prowadzenie przez przedsiębiorców i inne podmioty działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z), jest dopuszczalne pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa a w przypadku innych niż organizowane na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc.
 2. Prowadzenie przez przedsiębiorców i inne podmioty działalności:
  1. twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0);  
  2. działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z)
   - jest dopuszczalne na następujących zasadach:
  3. w pomieszczeniach, amfiteatrach oraz muszlach koncertowych pod warunkiem:
   • udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc,
   • zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa,
  4. na otwartym powietrzu pod warunkiem:
   • że maksymalna liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników nie może być większa niż 150 osób,
   • zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust nosa, chyba że zostanie zachowana odległość co najmniej 2 m od innych osób, z wyłączeniem osób:
    • z dzieckiem do 13 roku życia,
    • z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
    • wspólnie zamieszkujących i gospodarujących.
 
Prowadzenie usług hotelarskich
Prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz.374 i 568) jest dopuszczalne, z wyłączeniem działalności agentów turystycznych i organizatorów turystyki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w klasie 79.11 i 79.12) – w obiektach handlowych lub usługowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 metrów kw.  oraz polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych wykonywanej na terenie prowadzenia usług hotelarskich.
 
DO ODWOŁANIA OBOWIĄZUJĄ TAKŻE NASTĘPUJĄCE OGRANICZENIA
 
ZAKŁADY GASTRONOMICZNE:
Jest dopuszczalne prowadzenie przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A) oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30) pod warunkiem zapewnienia, aby:
 1. w lokalu  oraz  w ogródku gastronomicznym rozumianym jako wyznaczone miejsce do sezonowego użytkowania dla celów gastronomicznych,  w których jest prowadzona
 2. ta działalność, lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży w przypadku stacji paliw płynnych  w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2019 r. poz. 466) lub w ogródku gastronomicznym  stacji  paliw  w przypadku stacji paliw płynnych w rozumieniu  art. 3 pkt 8 tej  ustawy, klienci realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa,  do  czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje;
 3. obsługa realizowała obowiązek zakrywania ust i nosa.
 
ZAKŁADY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE, SALONY TATUAŻU I PIERCINGU:

Jest dopuszczalne prowadzenie przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności działalności związanej z:

 1. fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej  w Polskiej  Klasyfikacji  Działalności  w podklasie  96.02.Z)  
 2. z działalnością  salonów  tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z)
- jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia,  aby  w miejscu,  w którym jest prowadzona
ta działalność przebywali wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.
 
SPORT ROZRYWKA I REKREACJA:
Prowadzenie przez przedsiębiorców oraz  przez  inne  podmioty  działalności  związanej  ze  sportem,  rozrywkowej  i rekreacyjnej  (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby:
 
 1. na  stadionach  i boiskach  w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego seniorów w rozgrywkach  prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej i trzeciej klasie rozgrywkowej oraz Pucharze Polski lub ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna oraz na stadionach oraz przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego w rozgrywkach prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej klasie rozgrywkowej oraz przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie żużlowym organizacja współzawodnictwa sportowego odbywała się bez udziału publiczności;
 2. w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób, uczestniczyło nie więcej niż 150 uczestników, bez udziału publiczności;
 3. z basenów korzystało do 4 osób na tor, nie więcej niż połowa obłożenia obiektu, bez udziału publiczności – limitu 150 osób nie stosuje się;
 4. z aquaparków korzystało nie więcej osób niż wynosi połowa obłożenia obiektu – limitu 150 osób nie stosuje się;
 5. działalność rozrywkowa i rekreacyjna, odbywała się z ograniczeniem do nie więcej niż 150 uczestników, z wyjątkiem działalności agentów turystycznych i organizatorów turystyki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w klasie 79.11 i 79.12) – w obiektach handlowych lub usługowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 metrów kw. oraz polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych. Jednakże od dnia 17 lipca 2020 r. prowadzenie przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.21.Z) oraz działalności parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania) (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.Z) jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba  na  5 metrów kw. powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.
 6. na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia odbywały się bez udziału publiczności.
 
UWAGA:
Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):
 1. weryfikuje  liczbę  osób  uczestniczących  w zajęciach  sportowych,  wydarzeniu  sportowym,  korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
 2. dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
 3. zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
 4. dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających (nie dotyczy to działalności na siłowniach, klubach i centrach fitness oraz w zakresie organizacji obozów sportowych),
 5. zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub winny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;
 
Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.
 
ORGANIZOWANIE WIDOWISK I INNYCH ZGROMADZEŃ LUDNOŚCI
 
Do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia  24 lipca 2015r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 631), z wyłączeniem zgromadzeń:
 1. organizowanych na podstawie zawiadomienia,  o którym mowa w art. 7 ust. 1 (Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia),
 2. organizowanych na podstawie art. 22 ust. 1  (W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, zawiadamia on o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum  zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia),
 3. organizowanych na podstawie decyzji,  o której mowa w art. 26b ust. 1 tej  ustawy (decyzja Wojewody w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń).
- przy  czym maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób.
 
W przypadku zgromadzenia poniżej 150 osób:
 1. uczestnicy zgromadzenia obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 2 metrów między sobą oraz do zakrywania ust i nosa,
 2. organizator  zgromadzenia  obowiązany  jest  poinformować  uczestników  zgromadzenia o zasadach  udziału w zgromadzeniu oraz o treści opinii Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzenia i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tej gminie.
 
Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone powyżej imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań do 150 osób.
 
Od dnia 6 czerwca 2020 r. Przyjęcia ślubne, konsolacje lub przyjęcia komunijne, a także inne przyjęcia okolicznościowe mogą być organizowane w liczbie do 150 osób.
 
PARKI REKREACYJNE I WESOŁE MIASTECZKA
 
Prowadzenie przez przedsiębiorców oraz inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.21.Z) oraz działalności parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania) (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.Z) od dnia:
 
 • 6 czerwca 2020r. do dnia 19 czerwca 2020 r. – jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 30 metrów kw. powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów,
 • 20 czerwca 2020r. do dnia 3 lipca 2020 r. – jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 20 metrów kw. powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów,
 • 4 lipca 2020 r. do dnia 16 lipca 2020 r. – jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 10 metrów kw. powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów
 
PRZEKRACZANIE GRANICY, OBOWIĄZEK KWARANTANNY I OSOBY ZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU ODBYCIA KWARANTANNY
 
 1. Do  odwołania  wstrzymuje  się  przemieszczanie  się  pasażerów  w transporcie  kolejowym  wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W dalszym ciągu osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  jest obowiązana:
  1. przekazać  funkcjonariuszowi Straży Granicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 305), informację o:
   • adresie  miejsca  zamieszkania  lub  pobytu,  w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
   • numerze telefonu do kontaktu z tą osobą;
  2. odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą  14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. Osoba  poddana  obowiązkowi  kwarantanny  na  podstawie  art. 34 ust. 2  ustawy  z dnia  5 grudnia  2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi odbywa  ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.  Informuje ona Policję albo organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku oraz numerze  PESEL  i numerze telefonu tych osób, jeżeli go posiadają. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.
  3. poinformować pracodawcę o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów  teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.
 
Obowiązku kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych przez:
 1. załogę statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284);
 2. rybaków  w rozumieniu   art. 2 pkt 9 ustawy   z dnia   11 września  2019 r.   o pracy   na   statkach   rybackich   (Dz.U. poz. 2197)  lub  marynarzy  w rozumieniu  art. 2 pkt 3  ustawy  z dnia  5 sierpnia  2015 r.  o pracy  na morzu  (Dz.U. z 2019 r.  poz. 1889  i 2197), zwanej dalej „ustawą o pracy na morzu”, w tym  marynarzy  zatrudnionych  na  zasadach określonych w art. 46 lub art. 108 ustawy o pracy na morzu, a także:
  1. marynarzy lub rybaków powracających z zagranicy, również innymi środkami transportu niż statek, po zakończeniu zatrudnienia na statku,
  2. marynarzy lub rybaków mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej schodzących ze  statku  w polskim porcie po upływie okresu pracy na statku celem bezzwłocznej repatriacji, o której mowa w art. 57 ustawy o pracy na morzu, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. marynarzy lub rybaków udających się do portu położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również innym niż statek środkiem transportu, celem bezzwłocznego podjęcia zatrudnienia na statku,
  4. osoby  wykonujące  pracę  lub  świadczące  usługi  na  statkach  lub  morskich  platformach  wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę;
  5. członków  załogi,  o których  mowa  w ustawie  z dnia  21 grudnia  2000r.  o żegludze  śródlądowej  (Dz.U.  z 2019 r. poz. 1568,  1901  i 2170  oraz  z 2020 r.  poz. 284),  w tym powracających z zagranicy innymi środkami transportu niż statek,  w celu  odbioru  odpoczynku,  o którym mowa w ustawie  z dnia  7 kwietnia  2017 r.  o czasie  pracy na  statkach żeglugi śródlądowej (Dz.U. poz. 993);
  6. załogę statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim;
 3. osoby wykonujące w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem  lub realizacją  inwestycji  w zakresie  terminalu  lub  inwestycji  towarzyszących  inwestycji:  
  1. w zakresie   terminalu w rozumieniu ustawy z dnia  24kwietnia  2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu  ziemnego  w Świnoujściu  (Dz.U.  z 2019 r.  poz. 1554,  1724  i 2020  oraz  z 2020 r.  poz. 284),
  2. strategicznych inwestycji  w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu  ustawy  z dnia  24 lipca  2015 r.  o przygotowaniu  i realizacji strategicznych  inwestycji  w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U.  z 2020 r.  poz. 191  i 284)
  3. strategicznych inwestycji w sektorze  naftowym  w rozumieniu  ustawy  z dnia  22 lutego  2019 r.  o przygotowaniu  i realizacji  strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz.U. poz. 630 oraz z 2020 r. poz. 284 i 471);
 4. W zakresie transportu drogowego i kierowców:
  1. kierowców  wykonujących  przewóz  drogowy  w ramach  międzynarodowego  transportu  drogowego  lub  międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu odpowiednio art. 4 pkt 2 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875);
  2. kierowców  wykonujących  przewóz  drogowy  w ramach  międzynarodowego  transportu  drogowego  lub  międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu odpowiednio art. 4 pkt 2 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym powracających z zagranicy albo przejeżdżających przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tranzytem innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
   • w  celu  odbioru  odpoczynku,  o którym mowa w Rozporządzeniu (WE)  nr 561/2006 Parlamentu  Europejskiego i Rady  z dnia  15 marca  2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/8 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UEL102 z 11.04.2006, str. 1, z późn.  zm.), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa,
   • po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu wymienionym wyżej oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 1  ustawy  z dnia  16 kwietnia  2004 r.  o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1412);
  3. kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy;
  4. kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym  transporcie  drogowym osób.
 5. W zakresie transportu kolejowego:
  1. obsadę pociągu, o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych  warunków  prowadzenia  ruchu  kolejowego  i sygnalizacji  (Dz.U.  z 2015 r.  poz. 360  i 1476,  z 2016 r. poz. 1849  oraz  z 2019 r.  poz. 964  i 2352), oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach  międzynarodowego  transportu  kolejowego,  wykonujących  czynności  zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym, na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika albo zarządcę infrastruktury kolejowej do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
 
Ponadto obowiązku kwarantanny nie stosuje się do osób przekraczających granicę:
 1. w celu wykonywania pracy w  celu wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy,
 2. w  celu  przejazdu  przez  terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej  do  miejsca  zamieszkania  lub  pobytu  przez  obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym  Handlu (EFTA) – strony  umowy  o Europejskim  Obszarze  Gospodarczym  lub  Konfederacji  Szwajcarskiej  oraz ich małżonków i dzieci.
 
Ponadto obowiązku kwarantanny nie stosuje się do przekraczania granicy:
 1. przez żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, wykonujących zadania służbowe,
 2. przez uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej
 
Obowiązku kwarantanny nie stosuje się do osób przekraczających granicę wewnętrzną UE, czyli granice, do których zalicza się:  
 1. wspólne granice lądowe państw członkowskich, w tym granice na rzekach i jeziorach;
 2. porty lotnicze państw członkowskich przeznaczone do lotów wewnętrznych;
 3. porty morskie, rzeczne i porty na jeziorach państw członkowskich służące do regularnych wewnętrznych połączeń promowych;
 
W takim przypadku obowiązku kwarantanny nie stosuje się do przekraczania granicy:
 1. w ramach  wykonywania  czynności  zawodowych,  służbowych  lub  zarobkowych w Rzeczypospolitej  Polskiej  lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu  (EFTA) – stronie  umowy  o Europejskim  Obszarze  Gospodarczym,  lub  w Konfederacji  Szwajcarskiej  przez osoby wykonujące te czynności w tych państwach,
 2. przez uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami i studentami w celu umożliwienia tej nauki,
 3. przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej  Polskiej lub  w państwie sąsiadującym i ich  opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem.
 
UWAGA: wymienione wyżej w pkt 1-3 osoby są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonywanie  czynności  zawodowych,  służbowych  lub  zarobkowych  w państwie  członkowskim  Unii  Europejskiej  lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym  Handlu (EFTA) – stronie  umowy o Europejskim Obszarze  Gospodarczym,  lub  w Konfederacji  Szwajcarskiej,  pobieranie  nauki  albo  objęcie  wychowaniem  przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.
 
OGRANICZENIA, KTÓRE JUŻ NIE OBOWIĄZUJĄ
 
Do dnia 5 czerwca 2020 r. obowiązywało ograniczenie:
 1. prowadzenia przez przedsiębiorców oraz inne podmioty działalności:
  1. wiązanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie  82.30.Z),  z wyłączeniem działalności związanej z organizacją i przeprowadzaniem egzaminów określonych w przepisach odrębnych;
  2. twórczej związanej z wszelkimi  zbiorowymi  formami  kultury  i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0), z wyłączeniem:
   • galerii sztuki (z wyjątkiem stanowiących część statutową działalności domów kultury albo ośrodków kultury), w tym centrów sztuki oraz biur wystaw artystycznych,
   • organizowanych bez udziału publiczności działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia, jak również nagrań fonograficznych i audiowizualnych,
   • projekcji filmowych organizowanych na otwartym powietrzu;
 2. działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach,  na  otwartym  powietrzu  lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z), z wyłączeniem projekcji filmów i nagrań na otwartym powietrzu,
 3. działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).
 4. polegające na zakazie prowadzenia działalności w zakresie działalności sportowej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale  93.0,  w grupie 93.1) na basenach, siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych.
 5. działalności sal zabaw – w obiektach handlowych lub usługowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 metrów kw.
 
Do dnia 31 maja obowiązywało ograniczenie dotyczące przemieszczania się środkami publicznego transportu zbiorowego polegające na tym, że danym środkiem transportu można było przewozić nie więcej osób niż:
 1. wynosiła połowa liczby miejsc siedzących,
 2. 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
Powrót