r. Imieniny:
logo

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Dęblin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta Dęblin .

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Urzędu Miasta Dęblin jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej

 

 • Niektóre pliki mogą nie być niedostępne cyfrowo.

 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 • Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

 • Brak tytułów w zagnieżdżonych ramkach (tzw. frame; iframe).

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Urzędu Miasta Dęblin posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast;
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • mapa strony;
 • odsłuchanie treści strony;
 • formularz kontaktowy;

Data sporządzenia deklaracji

 • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta Dęblin.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Wojdyła - Pawlak - Koordynator ds. Dostępności, adres poczty elektronicznej sekretarz@um.deblin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 883-00-80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miasta w Dęblinie zlokalizowany jest przy ulicy Rynek 12. Do budynku prowadzą 2 wejścia, główne: od strony ulicy Rynek i drugie: z tyłu budynku od strony ulicy Wąskiej. Obok budynku (przy ulicy Prostej) wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Korzystający z wejścia głównego Urzędu mają zapewniony podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście z tyłu budynku nie posiada udogodnień architektonicznych. W budynku nie ma windy oraz oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak jest również pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Petenci niepełnosprawni obsługiwani są wyłącznie na parterze przez dyżurującego pracownika.

Aplikacje mobilne

Nie dotyczy.

 


 

Załączniki:

Ikona pdfPLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022 - 2023 , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [933.86 KB]

Powrót