r. Imieniny:
logo

KOMUNIKAT

13.10.2020
kobieta w maseczce W związku ze wprowadzeniem ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii Koronawirusa SARS-CoV-2 przedstawiamy najważniejsze zasady postępowania:

 

 

 

 

ZAKRYWANIE UST I NOSA

 

Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy osób:

 1. w środkach publicznego transportu zbiorowego,

 2. na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych i innych miejscach ogólnodostępnych,

 3. na terenie nieruchomości wspólnych (wspólnej części nieruchomości),

 4. w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym. Za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

 5. w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych
  lub usługowych i na targowiskach (straganach),

 6. w trakcie sprawowania kultu religijnego w budynku oraz na cmentarzu.

 

Wyjątki od obowiązku zakrywania ust i nosa dotyczą między innymi:

 1. pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba
  albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem do lat 5, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie,

 2. dziecka do ukończenia 5. roku życia,

 3. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:

  1. całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym
   albo głębokim,

  2. trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa

Osoba, która nie może zakrywać ust i nosa obowiązana jest przedstawić, na żądanie Policji, straży gminnej lub straży ochrony kolei zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

 1. osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej,

 2. sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport,

 3. osoby sprawującej kult religijny podczas jego sprawowania,

 4. osoby przebywającej na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży,

 5. uczniów i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oświatowej – na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej,

 6. podczas zawierania małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym.

 

 

PRZEMIESZCZANIE SIĘ

 

Jeżeli osoby przemieszczają się pieszo, jednocześnie mogą się poruszać w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie, chyba że:

 1. opiekują się dzieckiem do ukończenia 13. roku życia lub osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

 2. są to osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące,

 3. realizują obowiązek zakrywania ust i nosa.

 

 

KULT RELIGIJNY

 

Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, w budynku pod warunkiem zakrywania ust i nosa, a na zewnątrz pod warunkiem, że uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m. od siebie lub realizują obowiązek zakrywania ust i nosa
(obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy osób sprawujących kult religijny).

 

 

HANDEL, GASTRONOMIA, REKREACJA

 

Osoby przebywające w obiekcie handlowym, placówce handlowej lub stacji benzynowej są obowiązane nosić rękawiczki lub stosować środki do dezynfekcji rąk. Nie dotyczy to osób, które nie mogą zakładać lub zdejmować rękawiczek z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek. Okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.

 

W lokalu oraz w ogródku gastronomicznym rozumianym jako wyznaczone miejsce do sezonowego użytkowania dla celów gastronomicznych lub w ogródku gastronomicznym stacji paliw:

 1. może znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 4 m. kw. powierzchni dostępnej dla klientów, z wyłączeniem obsługi,

 2. klienci mają obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje,

 3. obsługa realizuje obowiązek zakrywania ust i nosa.

 

Na siłowniach, klubach i centrach fitness może znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 7 m. kw. powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.

 

Działalność związana z fryzjerstwem, usługami kosmetycznymi i tatuażami jest dopuszczalna pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, przebywali wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

 

Obowiązuje zakaz działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.

 

 

URZĘDY, SZKOŁY, BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

 

W urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba
na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Ograniczenie to nie dotyczy:

 1. dziecka do ukończenia 13. roku życia,

 2. osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

 3. osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie,

 4. osoby wymagającej pomocy tłumacza.

 

 

ZAKŁADY PRACY

 

Zakłady pracy są obowiązane zapewnić:

 1. osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,

 2. odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej
  w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.

 

UWAGA

 

Zgodnie z § 31 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1758):

 1. do dnia 16 października 2020 r. maksymalna liczba uczestników przyjęć ślubnych, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych wynosi do:

  1. 50 osób – w przypadku obszaru czerwonego,

  2. 100 osób – w przypadku obszaru żółtego,

– z wyłączeniem ich obsługi;

 1. po dniu 16 października 2020 r. – zgodnie z § 28 ust. 9 pkt 2 w/w rozporządzenia liczba uczestników przyjęć ślubnych, konsolacji lub przyjęć komunijnych,
  a także innych przyjęć okolicznościowych wynosić może do:

  1. 50 osób – w przypadku obszaru czerwonego,

  2. 75 osób – w przypadku obszaru żółtego

– z wyłączeniem ich obsługi.

 

Poniżej zamieszczamy odnośnik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1758):

Ikona pdfRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [450.94 KB]

Powrót