r. Imieniny:
logo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

04.09.2020
oczyszczalnia ścieków Dnia 25 sierpnia 2020 roku Wykonawca – INSTAL WARSZAWA S.A zgłosił gotowość odbioru końcowego robót związanych z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zakres robót wynikających z zawartej umowy obejmował m. in.:
 • budowę nowych obiektów tj. budynek stacji odwadniania, budynek stacji dmuchaw, zespół suszarni solarnych cienkowarstwowych, wiata magazynowa na osad wysuszony,
 • wymianę kontenerowej stacji zlewczej, 
 • wymianę na obiektach istniejących urządzeń tj.: zgarniacze na osadnikach wstępnych i wtórnych, koryta dopływowe i odpływowe,
 • doposażenie istniejących obiektów w nowe urządzenia pomiarowe,
 • wprowadzenie nowego sterowania automatyką opartego na systemie SCADA,
 • prace remontowe w istniejących obiektów budowlanych – remont instalacji wewnętrznych (wentylacyjnej, elektrycznej, technologicznych) i elewacji obiektów (ocieplenie ścian, nowe tynki, malowanie, wymiana stolarki okiennej drzwiowej, rynien i obróbek blacharskich),
 • modernizację odcinków dróg, placów i podjazdów oraz wykonanie nowych,
 • wymianę oświetlenia na nowe energooszczędne (LED),
 • modernizację ogrodzenia,
 • likwidację lagun osadowych,
 • przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób, badań i rozruchu,
 • obsługę geodezyjną zadania, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
 
7 września 2020 r. rozpocznie się odbiór robót budowlanych zgłoszonych przez Wykonawcę. Koszt wykonanych robót budowlanych, zgodnie z umową, to kwota: 30 196 353,25 zł brutto.
logo unijne infrastruktura i środowisko
Powrót