r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONSULTACJI

13.11.2020
Grafika ogólna projektu „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021".

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od 26 października 2020 r. do 6 listopada 2020 r., w oparciu o uchwałę nr LXIX/420/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje społeczne polegały na wyrażeniu pisemnej opinii dotyczącej projektu uchwały na stosownym formularzu. Ogłoszenie o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem uchwały zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta www.deblin.pl Ponadto informację wysłano do działających na terenie Dęblina organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W wyznaczonym terminie żadna z uprawnionych organizacji pozarządowych nie wyraziła swojej opinii.
Burmistrz Miasta
/-/ Beata Siedlecka
Powrót