r. Imieniny:
logo

1 LUTEGO RUSZYŁ NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH NSP 2021

01.02.2021
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Burmistrz Miasta Dęblin – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.
 
 
 
 

 Nabór NSP2021
 
Burmistrz Miasta Dęblin - Gminny Komisarz Spisowy w Dęblinie ogłasza: w dniu 1 lutego 2021 r. otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności
w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terenie Miasta Dęblin w 2021 r.
spisu powszechnego NSP 2021.
 NSP 2021 jest przeprowadzany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.


Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych przeprowadzany jest w okresie:
od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 16 lutego 2021 r.

 

NOWY przedłużony termin składania ofert przez kandydatów upływa dnia 16 lutego 2021 r.
(nowy termin składania został przedłużony na terenie całego kraju decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego)
 

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Miasta Dęblin. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów
  spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego będzie przeprowadzony po szkoleniu i realizowany za pomocą aplikacji e-learning.
 4. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet).
 5. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 6. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych
  do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 7. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 8. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.
 9. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
            a) jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
            b) format pliku - JPG,
            c) rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
                       ·  przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
                       ·  przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.Rachmistrz spisowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w ustawie o NSP 2021, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu. (Urządzenie zostanie przekazane rachmistrzowi na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego załącznik do umowy zlecenia).

 


Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub gdy dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego należy skorzystać z formularza „Zgłoszenie kandydatury na rachmistrza spisowego w NSP 2021" (druk do pobrania poniżej), zawierającego:

1.    zgłoszenie zawierające:

       a) imię (imiona) i nazwisko,
       b) datę urodzenia,
       c) adres zamieszkania,
       d) numer telefonu,
       e) adres e-mail.

2.    oświadczenie zawierające informację o:

       a) posiadaniu obywatelstwa polskiego;
       b) korzystaniu z pełni praw obywatelskich;
       c) nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
       d) posiadaniu co najmniej wykształcenia średniego;
       e) znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
       f) zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru
          na stanowisko rachmistrza spisowego.
       g) świadomości o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

oraz

podpisaną klauzulę informacyjną (druk do pobrania poniżej). Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowychSKŁADANIE OFERT:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w Urzędzie Miasta Dęblin (08-530 Dęblin, ul. Rynek 12, Sekretariat) lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@um.deblin.pl, lub platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).
 2. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z zamieszczonym imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu oraz dopiskiem: „Nabór na rachmistrza spisowego NSP 2021”.
 3. O dacie wpływu dokumentów decyduje:
  a) w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu w godzinach pracy UM Dęblin – poniedziałek: 09.00-17.00, wtorek-piątek: 07.30-15.30.
  b) w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
  c) w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
  d) w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
 4. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


DOKUMENTY DO POBRANIA

Ikona pdfZgłoszenie kandydatury na rachmistrza spisowego w NSP 2021, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [370.01 KB]

Ikona pdfKlauzula informacyjna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [414.51 KB]

 


 

nsp   nsp

Wszelkie informacje dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.
można uzyskać na stronie https://spis.gov.pl/

Powrót