r. Imieniny:
logo

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

06.02.2023
1234567 Burmistrz Miasta Dęblin zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), działające na terenie Miasta Dęblin do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2023 roku.

Celem działania komisji konkursowej jest zaopiniowanie ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2023 roku. Udział w pracach komisji jest bezpłatny. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego oraz dwie osoby wskazane przez organizacje.

Do składu komisji konkursowej mogą zostać wybrane osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, które nie biorą udziału w konkursie, a zgłoszeni kandydaci nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.). Członkowie komisji przed rozpoczęciem prac składają oświadczenie, że nie pozostają w stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział w otwartym konkursie ofert i w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, nie zachodzą przesłanki do wyłączenia ich z prac komisji.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:
1)    żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
2)   
wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3)   
wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.

Kandydatów można zgłaszać
w terminie do 13 lutego 2023 r. (do godz. 15.30) poprzez wypełnienie formularza (do pobrania), który należy przesłać na adres Urzędu Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: oswiata@um.deblin.pl. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Ikona pdfFormularz zgłoszeniowy na członka komisji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [192.37 KB]

Ikona docFormularz zgłoszeniowy na członka komisji, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [39.50 KB]

 

Powrót