r. Imieniny:
logo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 28 KWIETNIA 2023 R.

26.05.2023
Grafika ogólna Na dostawę i montaż urządzeń poprawiających dostępność informacyjno - komunikacyjną Urzędu Miasta w związku z projektem grantowym pn.: „Miasto bez barier - poprawa dostępności w budynkach użyteczności publicznej miasta Dęblin", realizowanym w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na podstawie art. 2 ust.l pkt 1.

Więcej informacji na stronie: bip.um.deblin.pl

Powrót