r. Imieniny:
logo

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W OSIEDLU RYCICE ZAKOŃCZONA

16.05.2019
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Rycice zakończona Zgodnie z umową Wykonawca – konsorcjum firm: DIM CONSTRUCTION Sp. z o. o. (Lider) i IDS-BUD S.A. (Partner) – zgłosił w dniu 30 kwietnia 2019 r. gotowość odbioru końcowego robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Rycice w Dęblinie w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zakres robót wynikających z umowy obejmował m. in. budowę w ul. Nowej i w ul. Starej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przykanalików grawitacyjnych, studni niewłazowych i włazowych oraz 2 przepompowni ścieków.
 
W najbliższym czasie rozpocznie się odbiór robót budowlanych zgłoszonych przez Wykonawcę. Po zakończeniu odbioru w os. Rycice nadal będą trwały prace związane z sukcesywnym podłączaniem poszczególnych posesji do nowo wybudowanej sieci.
 
Koszt wykonanych robót budowlanych to kwota: 7 375 080,00 zł brutto.
Powrót