r. Imieniny:
logo

KONSULTACJE SPOŁECZNE

25.10.2019
KONSULTACJE SPOŁECZNE dot. „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"

Burmistrz Miasta Dęblin zarządza przeprowadzenie na terenie Miasta Dęblin konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Dęblin w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. Konsultacje rozpoczną się w dniu 28 października 2019 r. i zakończą się w dniu 8 listopada 2019 r.
 
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie: wyrażenia pisemnej opinii dotyczącej projektu uchwały na stosownym formularzu (do pobrania poniżej). Wypełnione formularze należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Dęblin, przesyłać drogą listowną na adres: Urząd Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: oswiata@um.deblin.pl.
Informacji udziela Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, pok. 104, tel. 81 883 15 66.
 
Podstawa prawna :
Zarządzenie Nr 136.2019 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 22 października 2019 r .  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
 
Załączniki:
Powrót