r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONSULTACJI

13.11.2019
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONSULTACJI projektu „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020".

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od 28 października 2019 r. do 8 listopada 2019 r., w oparciu o uchwałę nr LXIX/420/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
Konsultacje społeczne polegały na wyrażeniu pisemnej opinii dotyczącej projektu uchwały na stosownym formularzu. Ogłoszenie o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem uchwały zostało zamieszczone na stronie internetowej miasta www.deblin.pl Ponadto informację wysłano do działających na terenie Dęblina organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
W wyznaczonym terminie swoje opinie zgłosiła jedna organizacja pozarządowa: Uczniowsko-Miejski Klub Tenisa Stołowego „LOB” Dęblin.
 
 
Powrót