r. Imieniny:
logo

LXVII SESJA RADY MIASTA DĘBLIN

07.11.2014
LXVII SESJA RADY MIASTA DĘBLIN Biuro Rady Miasta Dęblin informuje, że w dniu 14 listopada 2014 r. o godz. 09.00 odbędzie się LXVII sesja Rady Miasta Dęblin w sali nr 1 Ratusza Miasta (Dęblin, ul. Rynek 12) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja o pracach Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.

4. Zapytania, interpelacje i wnioski.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2014 rok;
b) zatwierdzenia taryf Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie, dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
c) wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Dęblin sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych na terenie Miasta Dęblin;
d) zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
e) wydania opinii do projektu uchwały, dotyczącej wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Dęblin, przedłożonego przez Sejmik Województwa Lubelskiego;
f) Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie.

6. Podsumowanie działalności Rady Miasta Dęblin VI kadencji.
7. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski.
8. Zatwierdzenie protokołu z LXVI sesji Rady Miasta.

9. Zamknięcie sesji.

Powrót