r. Imieniny:
logo

INFORMACJA Z II SESJI RADY MIASTA DĘBLIN VII KADENCJI RADY MIASTA DĘBLIN

16.12.2014
INFORMACJA Z II SESJI RADY MIASTA DĘBLIN VII KADENCJI RADY MIASTA DĘBLIN

W dniu 11 grudnia 2014 r. w sali Nr 1 Ratusza Miasta w godz. 1300 – 14.30 odbyła się II sesja Rady Miasta Dęblin, którą prowadził Pan Waldemar Chochowski - Przewodniczący Rady Miasta. W sesji uczestniczyło 14 radnych.
 
Ponadto w sesji uczestniczyli:
• Burmistrz Miasta wraz z pracownikami Urzędu,
• Radni Rady Powiatu,
• Przewodniczący Zarządów Osiedli,
• przedstawiciele lokalnej prasy.
 
Burmistrz Miasta – Beata Siedlecka przedłożyła informację o swojej pracy w okresie od 01.12.2014 r. do 11.12.2014 r.
• Odbiór zadania inwestycyjnego „Przebudowa i budowa ulic w os. Lipowa w Dęblinie”, polegającego na wykonaniu dróg i ciągów pieszych w ulicach Hładuniaka, Pułaskiego, Słowackiego, Polnej i Norwida. Zadanie było wykonywane w ostatnim kwartale 2014 r. Wykonawca inwestycji nie wywiązał się dostatecznie z realizacji warunków umowy. Są kłopoty z odebraniem zadania ze względu na niewłaściwą jakość wykonanych prac. Musi nastąpić odebranie zadania uznając je za zrealizowane z wadami, aby nie stracić dofinansowania przyznanego przez Wojewodę Lubelskiego. Być może Miasto nie odzyska części środków. W ramach umowy zawartej z wykonawcą mamy zabezpieczenie gwarancyjne na wykonanie poprawek. Przesunięty został termin końcowy odebrania prac, naliczone zostały kary umowne za nieterminowe wykonanie zadania. Rozliczenie zadania nastąpi do 18 grudnia 2014 r.
• 4 grudnia – brałam udział w spotkaniach Mikołajkowych w osiedlach Starówka i Wiślana.
• 6 grudnia – uczestniczyłam w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Polskiego Związku Wędkarskiego Koło START w Dęblinie, na którym został zgłoszony wniosek do Burmistrza Miasta Dęblin o zorganizowanie spotkania przedstawicieli kół wędkarskich działających na terenie Dęblina, w Stężycy i w Rykach, jak również żeby zorganizować spotkanie z przedstawicielami okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego w Lublinie i w Radomiu. Chodzi o zmianę warunków porozumienia zawartego między PZW w Radomiu a PZW w Lublinie, na mocy którego zostały wprowadzone dodatkowe składki, co zdecydowanie podniesie koszty łowienia na terenie naszych łowisk.
• Podjęłam działania zmierzające do zorganizowania w dniu 14 stycznia 2015 r. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która jak co roku będzie organizowana na terenie Klubu 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego. Otrzymałam obietnicę, że w przyszłości będziemy mogli przenieść te uroczystości na teren Miasta, w ramach porozumienia z Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych i Klubem 4. Skrzydła, w celu zwiększenia dostępności mieszkańców miasta do tej imprezy.
 
Rada Miasta podjęła niżej wymienione uchwały:
Nr II/3/2014 w sprawie stanu liczbowego stałych komisji Rady Miasta Dęblin;
Nr II/4/2014 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Dęblin;
Nr II/5/2014 w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Dęblin;
Nr II/6/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Dęblin.
Treść podjętych przez Radę uchwał, jak również protokół z II sesji (po jego zatwierdzeniu), zostaną zamieszczone na stronach internetowych: www.bip.um.deblin.pl/
Powrót