r. Imieniny:
logo

ZAPROSZENIE DO PRACY W KOMISJI KONKURSOWEJ W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

11.03.2016
ZAPROSZENIE DO PRACY W KOMISJI KONKURSOWEJ W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT Burmistrz Miasta Dęblin zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami) działające na terenie Miasta Dęblin do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku.

Celem działania komisji konkursowej jest zaopiniowanie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w Otwartym Konkursie Ofert na wykonywanie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku. Udział w pracach komisji jest bezpłatny.
W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza Miasta Dęblin oraz dwie osoby wskazane przez organizacje.

Do składu komisji konkursowej mogą zostać wybrane osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawie, które nie biorą udziału w konkursie, a zgłoszeni kandydaci nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2016 r.,
poz. 23). Członkowie komisji przed rozpoczęciem prac składają oświadczenie, że nie pozostają w stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział w otwartym konkursie ofert i w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie zachodzą przesłanki do wyłączenia ich z prac komisji.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.

Kandydatów można zgłaszać w terminie do 21 marca 2016 r. poprzez wypełnienie formularza (do pobrania), który należy przesłać na adres Urzędu Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: oswiata@um.deblin.pl.

 

 
Powrót