r. Imieniny:
logo

WYNIKI PODANIA OFERTY PT. „ORGANIZACJA SPORTU WĘDKARSKIEGO, SZKOLEŃ I WARSZTATÓW”

05.05.2015
WYNIKI PODANIA OFERTY PT. „ORGANIZACJA SPORTU WĘDKARSKIEGO, SZKOLEŃ I WARSZTATÓW” Przedmiotem podania do wiadomości publicznej była oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w formie wsparcia, która w dniu 15 kwietnia 2015 r. została złożona do Urzędu Miasta Dęblin przez Polski Związek Wędkarski Koło Nr 4 Dęblin – Miasto z siedzibą ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” 5, 08 – 530 Dęblin.

Uznając celowość realizacji zadania, oferta została podana do wiadomości publicznej zgodnie z art. 19a ust. 3, 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zmianami) na okres 7 dni tj. od 22 kwietnia do 29 kwietnia 2015 r. Uwagi dotyczące oferty należało zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miasta Dęblin lub elektronicznie na adres: oswiata@um.deblin.pl.

W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag. Wobec powyższego z oferentem zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania.

Powrót