r. Imieniny:
logo

KONSULTACJE SPOŁECZNE

01.06.2015
Konsultacje społeczne Zapraszamy do zgłaszania propozycji do Lokalnej Strategii Rozwoju.

Szanowni Państwo
 
W związku z nową perspektywą finansową Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zachodzi potrzeba opracowania  Lokalnej Strategii Rozwoju dla naszego obszaru. Obszar działalności Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach obejmuje gminy: miasto i gminę Ryki, miasto Dęblin, gminę Stężyca, gminę Kłoczew, gminę Nowodwór i gminę Ułęż. Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem strategicznym, tworzonym oddolnie dla spójnego obszaru w partnerstwie trzech sektorów tj. publiczny, społeczny i gospodarczy. Już teraz chcielibyśmy zebrać od Państwa tematy, pomysły   projektów, które chcecie Państwo  realizować do roku 2020.
 
Zakres wsparcia finansowego na realizację projektów możliwy do uzyskania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania a określony w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotyczy następujących obszarów:
1)     wzmocnienie kapitału społecznego
2)     zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości
3)     rozwój rynków zbytu
4)     działania edukacyjne związane z rozwojem przedsiębiorczości
5)     podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji,
6)     tworzenie inkubatorów przetwórstwa
7)     rozwój produktów lokalnych
8)     zachowanie dziedzictwa lokalnego
9)    rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
10) rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego.
 
Państwa udział w pracach nad określeniem kierunku rozwoju obszaru jest nieoceniona.    Państwa propozycje z  pewnością pozwolą na przeprowadzenie diagnozy obszaru, lokalnych potrzeb i priorytetów.  Zebrane w ten sposób propozycje pozwolą na  ukierunkowanie wsparcia, które w największym stopniu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane w opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju.
 
Zachęcamy Państwa do zgłaszania pomysłów, poprzez wypełnienie ankiety zamieszczonej na stronie internetowej www.lokalnagrupadzialania.pl zakładka dokumenty. Wszelkie wnioski, pomysły można również zgłosić osobiście w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10A.
 
Potrzeby oraz pomysły projektów, które chcecie Państwo realizować z PROW 2014-2020  można zgłosić  w siedzibach gmin, które są Partnerami naszej Lokalnej Grupy Działania, a mianowicie:
1)     Urząd Miasta i Gminy w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29
2)     Urząd Miejski w Dęblinie, ul. Rynek 12
3)     Urząd Gminy w Stężycy, Pl. Senatorski 1
4)     Urząd Gminy w Kłoczewie, ul. Długa 67
5)     Urząd Gminy w Nowodworze, Nowodwór 71A
6)     Urząd Gminy w Ułężu, Ułęż 168.
 
Pomoc finansowa na realizację projektów w ramach PROW 2014-2020 kierowana jest do:
1)      przedsiębiorców, osób fizycznych  
2)     osób prawnych, w tym m.in. kółka rolnicze,   organizacje pozarządowe (formalne i nieformalne), spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe, jednostki samorządu terytorialnego
3)     jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.
Powrót