r. Imieniny:
logo

INFORMACJA DOTYCZĄCA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W DĘBLINIE

10.09.2015
INFORMACJA DOTYCZĄCA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W DĘBLINIE

INFORMACJA DOTYCZĄCA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W DĘBLINIE
 
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października b.r. planowane jest uruchomienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Dęblin, obsługiwanej przez MZK – Puławy Spółka z o. o.
 
 
W związku z tym serdecznie zapraszamy Państwa do wzięciu udziału w konsultacjach dotyczących planowanego rozkładu jazdy. 
Propozycje dotyczące godzin odjazdów autobusów z poszczególnych przystanków komunikacyjnych określonych w rozkładzie jazdy można składać w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miasta Dęblin, ul. Rynek 12 lub elektronicznej na adres: konsultacje@um.deblin.pl  lub  mzk@mzk.pulawy.pl  do dnia 20 września b.r.
 
Jednocześnie informujemy, że będzie możliwość zakupu biletu okresowego  w postaci karty elektronicznej. Wniosek o wydanie karty, a także szczegóły dotyczące jej wydania, korzystania, a także cen biletów zostaną podane do wiadomości w najbliższym czasie. 
 
Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych oraz korzystania z ulg w opłatach za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej na terenie gminy Miasto Dęblin 
 
I. DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW NA TERENIE GMINY MIASTO DĘBLIN NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH – UPRAWNIENIA USTAWOWE, UPRAWNIENI SĄ:  
 1. posłowie na Sejm RP i Senatorowie RP - art. 43 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 z późn. zm.) – na podstawie ważnej legitymacji poselskiej i senatorskiej; 
 2.  inwalidzi wojenni i wojskowi oraz osoby zrównane w uprawnieniach z inwalidami wojskowymi - art. 16 ust.1 i art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.840) – na podstawie książki inwalidy wojennego /wojskowego z odpowiednim wpisem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej; 
 3. opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczanych do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowicie niezdolnym do pracy i jednocześnie niezdolnym do samodzielnej egzystencji – na podstawie książki inwalidy wojennego/wojskowego z odpowiednim wpisem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej; 
 4. uczniowie szkół specjalnych i klas integracyjnych oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych - art. 14a ust. 4, art.17 ust.3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – na podstawie biletu elektronicznego spersonalizowanego, wydanego w oparciu o legitymację szkolną wzór MEN-I/51/2; 
 5. jedno z rodziców lub opiekun dziecka wymienionego w punkcie 4 przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub pobytu ucznia do placówek szkolnych i opiekuńczych niezależnie od obecności niepełnosprawnego dziecka- art. 17 ust.3a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)– na podstawie biletu elektronicznego spersonalizowanego wydanego na rzecz ucznia wymienionego w punkcie 4 wraz z odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez szkołę/ przedszkole. 
II. DO KORZYSTANIA Z BILETÓW ULGOWYCH NA TERENIE GMINY MIASTO DĘBLIN NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH – UPRAWNIENIA USTAWOWE, UPRAWNIENI SĄ:  
 1. studenci szkół wyższych i słuchacze kolegiów – art.188 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
  o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej; 
 2. kombatanci i inne osoby uprawnione– art. 20 ust.1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 z późn. zm.) – na podstawie ważnej legitymacji kombatanckiej lub zaświadczenia wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; 
 
III. DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATBYCH PRZEJAZDÓW NA TERENIE GMINY MIASTO DĘBLIN NA PODSTAWIE PRAWA LOKALNEGO – UPRAWNIENIA GMINNE, UPRAWNIENI SĄ: 
 
 1. dzieci do lat 4 -  na podstawie ustnego oświadczenia jednego z rodziców lub opiekuna.
 
IV. DO KORZYSTANIA Z BILETÓW ULGOWYCH NA TERENIE GMINY MIASTO DĘBLIN NA PODSTAWIE PRAWA LOKALNEGO – UPRAWNIENIA GMINNE, UPRAWNIENI SĄ:  
 
 1. dzieci od lat 4 do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – na podstawie biletu elektronicznego okresowego 1-miesięcznego spersonalizowanego, wydanego w oparciu o dokument stwierdzający wiek dziecka;
 2. dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia – na podstawie biletu elektronicznego okresowego 1-miesięcznego spersonalizowanego, wydanego w oparciu o legitymację szkolną wzór MEN-I/50/2.
 
V. DOKUMENTY, O KTÓRYCH MOWA W PKT I, II POWINNY ODPOWIADAĆ WYMOGOM PRZEWIDZIANYM W PRZEPISACH SZCZEGÓLNYCH.  
 
Szczegółowe informacje dotyczące przewoźnika znajdują się na stronie  www.mzk.pulawy.pl
 
 
Powrót