r. Imieniny:
logo

UCHWAŁA RADY MIASTA DĘBLIN NR XIV/98/2015

03.11.2015
Uchwała Rady Miasta Dęblin Nr XIV/98/2015 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie.

 
 
 
 
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1
Rada Miasta Dęblin działając w imieniu mieszkańców stoi na stanowisku, że Samodzielny Publiczny Zakłada Opieki Zdrowotnej w Dęblinie powinien w dalszym ciągu funkcjonować, jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, prowadzony przez Miasto Dęblin. W chwili obecnej placówka jest nie tylko jednym z większych zakładów pracy na terenie miasta, ale przede wszystkim zaspokaja potrzeby medyczne Dęblina i okolic. Podkreślić należy, że z wiedzy personelu i świadczonych przez placówkę usług korzysta osiemnastotysięczna społeczność naszego miasta. SPZOZ w Dęblinie utrzymuje kadrę specjalistów oraz wysokiej klasy wyposażenie diagnostyczne, niezbędne w procesie zabezpieczenia potrzeb medycznych. Ograniczenie odrębności SPZOZ negatywnie wpłynie na dostępność do świadczeń zdrowotnych wszystkim mieszkańcom miasta. Podstawą uzasadniającą stanowisko Rady Miasta jest pojawiająca się koncepcja połączenia SPZOZ-u z 6 Szpitalem Wojskowym w Dęblinie. Obawiamy się, że fundusz zakładowy, zgromadzony kapitał oraz kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia mogą zostać przejęte przez inny zakład medyczny, a następnie w całości wykorzystane na zaspokojenie jego zobowiązań. Warto podkreślić, że dobra sytuacja finansowa, kadrowa i organizacyjna SPZOZ-u w Dęblinie jest wyłączną zasługą obecnego dyrektora oraz jego pracowników. Jest to efekt ich wieloletniej pracy oraz podejmowanych działań - niejednokrotnie zakończonych sukcesem, osiągniętym dzięki solidarnie ponoszonym wyrzeczeniom.
Dlatego biorąc pod uwagę uzasadnione potrzeby oraz oczekiwania zarówno środowiska lokalnego, jak i władz samorządowych miasta Dęblin, stoimy na stanowisku pozostawienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie w dotychczasowych strukturach.

§ 2
Niniejszą uchwałę należy:
- doręczyć Dyrektorowi SPZOZ w Dęblinie,
- opublikować na stronie internetowej Miasta Dęblin w zakładce „Aktualności”.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin. 

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady
/-/ Waldemar Chochowski

Powrót