r. Imieniny:
logo

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

13.01.2016
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej utworzone zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu ryckiego. W punkcie prowadzonym na terenie miasta Dęblin pomoc świadczona będzie w budynku Urzędu Miasta Dęblin przy ul. Rynek 12, lokal biurowy nr 1, w każdą środę w godzinach 14:00 - 18:00.

Pomoc prawna udzielana przez punkt polega na:
- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
- pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Osobami uprawnionymi do uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej są:
- osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatanci, weterani,
- osoby, które nie ukończyły 26 lat,
- osoby, które ukończyły 65 lat,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Więcej informacji pod telefonem 81 8657459 lub 81 8657462 oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Powrót