r. Imieniny:
logo

VI SESJA VII KADENCJI RADY MIASTA DĘBLIN

20.03.2015
VI sesja VII kadencji Rady Miasta Dęblin Biuro Rady Miasta Dęblin informuje, że w dniu 27 marca 2015 r. o godz. 9.00 odbędzie się VI sesja Rady Miasta Dęblin w sali nr 1 Ratusza Miasta (Dęblin, ul. Rynek 12) z następującym porządkiem obrad:


 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wręczenie stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Dęblin na 2015 rok.
 4. Informacja o pracach Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
 5. Zapytania, interpelacje i wnioski.
 6. Omówienie stanu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż. w mieście Dęblin w 2014 roku.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2015 rok;
  2. zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  3. zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Miasta Dęblin;
  4. zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Dęblin;
  5. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
  6. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  7. przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Dęblin na lata 2015-2020, z perspektywą do 2030 roku;
  8. uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Dęblin w roku 2015”;
  9. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w opłacie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
  10. wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej działki położonej w obrębie przy ul. Kazimierza Jagiellończyka w Dęblinie;
  11. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Dęblin na nieruchomości stanowiące własność Powiatu Ryckiego, położone na terenie miasta Dęblin;
  12. wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie na czas nieoznaczony prawa użytkowania części działki nr 4080/12 położnej w Dęblinie przy ul. Generała Kowalskiego;
  13. przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej;
  14. utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Miasta Dęblin w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 8. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski.
 9. Zatwierdzenie protokołu z V sesji Rady Miasta.
 10. Zamknięcie sesji.
Powrót