r. Imieniny:
logo

PRZETARG MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.

12.05.2016
PRZETARG MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. Zarząd MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. z siedzibą w Dęblinie ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości budynkowej oraz prawa własności murowanego budynku gospodarczego znajdującego się na niniejszej nieruchomości położonej w Dęblinie przy ulicy Spacerowa na działce o numerze ewidencyjnym 599/9 o powierzchni 0,7895 ha.

 
 
 
Daty:
            Ogłoszenia: 11.05.2016 r.
            Otwarcia:    14.06.2016 r. godz. 10.00
 
Cena wywoławcza: 125.000,00 zł
Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony 23% podatek VAT.
 
Wyżej wymieniona nieruchomość stanowi własność Gminy Miasto Dęblin będącą w użytkowaniu wieczystym Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dęblinie ujawnioną w księdze wieczystej KW LU1Y/00003197/9 Sądu Rejonowego w Rykach Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotowa nieruchomość powstała w wyniku podziału działki nr 599/7 zgodnie z prawomocną decyzją Burmistrz Miasta Dęblin z dn. 15.04.2016 r. zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości nr 599/7 na działki nr 599/8 i nr 599/9. Decyzja jest ostateczna i wykonalna. W księdze wieczystej nie ujawniono podziału działki nr 599/7.
 
Nieruchomość znajduje się na terenie dla którego na dzień ogłoszenia przetargu nie ma ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin teren obejmujący w/w nieruchomość sklasyfikowano jako: teren infrastruktury technicznej.
 
Oferowana nieruchomość znajduje się w Dęblinie w obrębie Masów przy ul. Spacerowa i składa się z jednej działki o kształcie wieloboku nieforemnego (bok przyległy do drogi posiada długość ok. 295m). W sąsiedztwie zlokalizowane są tereny wojskowe, działki z zabudową jednorodzinną i wielorodzinną, przepompownia ścieków, oraz tereny ogródków działkowych. Działka posiada dostęp do następujących urządzeń infrastruktury technicznej: linia energetyczna, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, linia telefoniczna. Odległość od centrum miasta wynosi około 2 km w linii prostej, w sąsiedztwie znajduje się osiedle budynków wielorodzinnych.
 
Działka jest częściowo ogrodzona, ogrodzenie wykonano częściowo z siatki stalowej na słupkach stalowych. Brama wjazdowa rozwierana z siatki stalowej w ramach stalowych. Część działki jest utwardzona płytami betonowymi, część asfaltem, na działce znajdują się lampy oświetleniowe oraz nieużywany, zasypany zbiornik o ścianach żelbetowych po byłej oczyszczalni ścieków częściowo wypełniony piaskiem. Na działce znajduje się również murowany budynek gospodarczy w złym stanie technicznym o powierzchni zabudowy 28 m2.
 
Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% ceny gruntu rocznie płatne do 31 marca każdego roku.
 
Na nieruchomości ustanowiona zostanie na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dęblinie na czas nieoznaczony nieodpłatna służebność przesyłu, przejazdu i przechodu, polegająca na prawie nieodpłatnego korzystania z nieruchomości na przebiegu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i linii elektroenergetycznej wraz z prawem dostępu, wejścia, przechodu i przejazdu (w tym sprzętem ciężkim) osób upoważnionych przez Spółkę w celu dokonania czynności związanych z konserwacją, remontem, modernizacją, przebudową, usuwaniem awarii sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i linii elektroenergetycznej.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 6.000,00zł na rachunek bankowy Spółki 20124028581111000033060936 w banku PEKAO S.A. I O/Dęblin do dnia 10.06.2016 r.
 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez osobę zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 7 dni) po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 
Uwaga! Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu winien zapoznać się z "Regulaminem sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości budynkowej oraz prawa własności murowanego budynku gospodarczego znajdującego się na niniejszej nieruchomości nr 599/9 przy ul. Spacerowa w Dęblinie", który udostępniony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki przy ul. Towarowa 2D w Dęblinie oraz na stronie internetowej www.mzgk.pl.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 14.06.2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółki w Dęblinie ul. Towarowa 2D pok. nr 11.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych, tj. 1.250 zł.
 
Termin uiszczenia całej ceny nabycia upływa przed zawarciem umowy notarialnej na rachunek bankowy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dęblinie PEKAO S.A. I O/Dęblin 20124028581111000033060936. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotowej nieruchomości (w tym m.in.: sporządzenia aktu notarialnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe, ujawnienie podziału nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Rykach Wydział Ksiąg Wieczystych, odłączenie i założenie nowej Księgi Wieczystej dla nieruchomości 599/9) ponosi nabywca.
 
Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie spółki pokój nr 5 lub pod numerem telefonu 81 883 36 65 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.
 
 
Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
z siedzibą w Dęblinie
mgr inż. Alicja Zwierzchowska
Powrót