r. Imieniny:
logo

KOMPETENCJE WYDZIAŁU ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNEGO

Kompetencje Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego

Do zadań Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, którego działalnością kieruje Sekretarz Miasta, należy w szczególności:


1) dbałość o zgodne z przepisami prawa działanie Urzędu,
2) przygotowywanie projektów regulaminów oraz innych aktów prawnych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Urzędu,
3) nadzór nad wdrażaniem uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza oraz nad ich wykonaniem,
4) prowadzenie ewidencji zarządzeń Burmistrza,
5) podawanie zarządzeń Burmistrza do publicznej wiadomości,
6) prowadzenie spraw osobowych Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
7) prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum,
8) obsługa sekretarsko-biurowa Burmistrza Miasta i jego Zastępcy,
9) obsługa przepływu korespondencji,
10) przyjmowanie skarg obywateli na działalność Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych,
11) udzielanie informacji o kompetencjach poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu,
12) udzielanie informacji o kompetencjach organów i instytucji,
13) prowadzenie ewidencji i kierowanie do załatwienia skarg i wniosków składanych
do Urzędu,
14) prowadzenie obsługi gospodarczej, transportowej i telekomunikacyjnej Urzędu,
15) zaopatrzenie Urzędu w pieczęcie, materiały i sprzet biurowy,
16) zapewnienie przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych,
17) utrzymanie we właściwym stanie budynku Urzędu,
18) informatyzacja Urzędu,
19) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
20) prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu,
21) spisywanie zeznań świadków dotyczących zatrudnienia,
22) organizacja wyborów prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych oraz referendów,
23) organizacja spisów powszechnych,
24) przyjmowanie i podawanie do publicznej wiadomości obwieszczeń sądowych, komorniczych i innych instytucji,
25) przygotowanie i przeprowadzanie przetargów na wykonanie zadań realizowanych
przez wydział, zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych,
26) opracowywanie i wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
27) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawach objętych zakresem działania Wydziału,
28) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

 

Powrót