r. Imieniny:
logo

KOMPETENCJE BIURA RADY MIASTA

Kompetencje Biura Rady Miasta

Do zadań Biura Rady Miasta, którego działalnością kieruje Sekretarz Miasta, należy obsługa kancelaryjna i organizacyjno-techniczna Rady Miasta, w tym:


1) organizowanie sesji Rady oraz przygotowywanie materiałów,
2) organizowanie posiedzeń komisji Rady,
3) podawanie do publicznej wiadomości informacji o sesjach Rady i posiedzeniach komisji,
4) protokołowanie sesji Rady i posiedzeń Komisji,
5) prowadzenie ewidencji oraz zbioru uchwał Rady,
6) przesyłanie uchwał organom nadzoru,
7) przesyłanie uchwał Rady do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa,
8) podawanie uchwał Rady do publicznej wiadomości,
9) prowadzenie zbioru przepisów gminnych i udostępnianie ich do wglądu,
10) prowadzenie ewidencji wniosków, interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków Komisji Rady, przekazywanie ich Burmistrzowi,
11) organizowanie pracy przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady oraz dyżurów radnych,
12) prowadzenie rejestru klubów radnych,
13) prowadzenie ewidencji składu osobowego rady oraz Komisji,
14) sporządzanie list wypłat diet dla radnych,
15) prowadzenie ewidencji dokumentów i pism wpływających do Rady Miasta i jej Komisji,
16) zabezpieczenie realizacji przez radnych obowiązku dotyczącego składania oświadczeń majątkowych,
17) prowadzenie spraw związanych z honorowym obywatelstwem miasta,
18) organizacja współpracy z osiedlami,
19) organizowanie naboru kandydatów na ławników,
20) wykonywanie innych zadań zleconych przez przewodniczącego Rady związanych
z obsługą Rady Miasta,
21) wykonywanie zadań zleconych przez Burmistrza.

Powrót