r. Imieniny:
logo

KOMPETENCJE WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Kompetencje Wydziału Finansowego

Do zadań Wydziału Finansowego, którego działalnością kieruje Skarbnik Miasta, należy w szczególności:
 
1) Opracowanie projektu budżetu miasta oraz sporządzanie zmian w uchwale budżetowej miasta.
2) Opracowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta oraz sporządzanie jej zmian (prognoza kwoty długu i wykaz przedsięwzięć).
3) Sporządzanie planów finansowych budżetu miasta oraz ich zmian.
4) Analiza planów finansowych wszystkich dysponentów budżetu oraz jednostek organizacyjnych.
5) Informowanie dysponentów budżetu o wielkościach przyznanych środków.
6) Wykonywanie budżetu, prowadzenie analiz dochodów i wydatków miasta oraz przedkładanie Burmistrzowi wniosków w przedmiocie gospodarki finansowej.
7) Przygotowywanie rocznych sprawozdań opisowych z wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej.
8) Sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze.
9) Sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych urzędu miasta, w tym z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t.
10) Sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych budżetu miasta, w tym z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t.
11) Ewidencja syntetyczna i analityczna budżetu miasta.
12) Ewidencja syntetyczna i analityczna urzędu miasta jako jednostki.
13) Prowadzenie spraw z zakresu księgowości budżetowej zgodnie z zasadami rachunkowości, a w szczególności:
- sprawdzanie faktur i innych dowodów księgowych pod względem rachunkowym,
- dokonywanie płatności za zakup towarów i usług,
- wystawianie faktur VAT i ich rozliczanie oraz prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT i rozliczanie należnego podatku od towarów i usług,
- ewidencja syntetyczna i analityczna wszystkich zdarzeń gospodarczych i operacji finansowych miasta, wg zakładowego planu kont,
- ewidencja nakładów i zakupów inwestycyjnych oraz rozliczanie inwestycji zakończonych,
- przekazywanie i rozliczanie dotacji budżetowych oraz subwencji,
- rozliczanie delegacji służbowych i pobranych zaliczek,
- ewidencja analityczna w zakresie rozrachunków, w tym ewidencja należności i zobowiązań oraz uzyskiwanie potwierdzeń sald od kontrahentów,
- ewidencja wydatków strukturalnych i sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie,
- ewidencja prawnego zaangażowania wydatków bieżących oraz lat przyszłych,
- prowadzenie wyodrębnionej ewidencji projektów finansowanych ze środków bezzwrotnych, w tym z funduszy pomocowych i strukturalnych,
- ewidencja księgowa Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- ewidencja księgowa Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
- ewidencja druków ścisłego zarachowania.
14) Terminowe regulowanie zobowiązań miasta.
15) Prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych.
16) Rozliczanie inwentaryzacji.
17) Prowadzenie spraw z zakresu pożyczek, kredytów i obligacji, nadzór nad realizacją umów kredytowych i pożyczkowych oraz ich rozliczanie.
18) Prowadzenie spraw związanych z obsługą bankową miasta.
19) Prowadzenie spraw płacowych pracowników urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
- sporządzanie list płac, prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych,
- rozliczanie zawartych umów,
- wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracowników,
- prowadzenie rozliczeń z tytułu ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
- sporządzanie wszelkiej sprawozdawczości w tym zakresie,
20) Naliczanie, ewidencja i księgowość podatków i opłat lokalnych.
21) Pobór, windykacja oraz egzekucja administracyjna podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie.
22) Prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych postępowań podatkowych.
23) Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz ich ewidencja, celem ściągania zaległości w zakresie podatków i opłat lokalnych.
24) Sporządzanie sprawozdawczości związanej z podatkami, opłatami lokalnymi i udzielaniem pomocy publicznej oraz pomocy de minimis.
25) Ewidencja księgowa, pobór oraz egzekucja innych należności miasta.
26) Prowadzenie spraw związanych z umarzaniem, odraczaniem płatności, rozkładaniem na raty należności podatkowych na rzecz miasta, lub zastosowaniem innych ulg w tym zakresie.
27) Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych oraz o pomocy de minimis.
28) Kontrola gospodarki finansowej jednostek budżetowych, osiedli
oraz podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych podlegających Radzie Miasta; kontrola wykorzystania dotacji celowych udzielonych innym podmiotom.
29) Prowadzenie obsługi kasowej urzędu.
30) Prowadzenie ewidencji składników mienia miasta i udziałów oraz zmian w tym zakresie, dokonywanie okresowych inwentaryzacji mienia.
31) Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędami Skarbowymi, ZUS i bankami, wykonującymi obsługę w zakresie finansów miasta oraz innymi instytucjami w zakresie budżetu i sprawozdawczości.
32) Sporządzanie wymaganej sprawozdawczości statystycznej w zakresie prowadzonych spraw.
33) Ocena sytemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi, efektywności i gospodarności zarządzania finansowego, gospodarowania mieniem, a w szczególności przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, w tym jednostek organizacyjnych miasta.
34) Przedstawianie sprawozdań i wniosków z przeprowadzonych kontroli finansowych i podatkowych, niezwłoczne informowanie Burmistrza o stwierdzonych nieprawidłowościach.
35) Opracowywanie i wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
36) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawach objętych zakresem działania wydziału.
37) Współpraca w przygotowywaniu i przeprowadzaniu przetargów na wykonanie zadań realizowanych przez wydział, zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych.
38) Przygotowywanie i opracowanie dokumentacji wydziału do zasobów archiwalnych.
39) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.
Powrót