r. Imieniny:
logo

KOMPETENCJE REFERATU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Kompetencje Referatu Podatków i Opłat Lokalnych

Zakres działania Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Dęblin:


• naliczanie, ewidencja, pobór oraz egzekucja podatków i opłat lokalnych i prowadzenie kontroli w tym zakresie,
• przygotowywanie dokumentów dla organu podatkowego w sprawie udzielania ulg, umorzeń i odroczeń terminów płatności podatków;
• rozpatrywanie wniosków, podań, odwołań i skarg podatników w sprawach wymiaru podatków;
• prowadzenie księgowości i sprawozdawczości podatkowej;
• dokonywanie bieżących i okresowych analiz windykacji podatków i opłat lokalnych;
• postępowanie o wpis hipoteki przymusowej oraz wszczynanie egzekucji z nieruchomości;
• prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych związanych z postępowaniem egzekucyjnym;
• sporządzanie informacji o pomocy przedsiębiorcom;
• prowadzenie korespondencji w zakresie postępowania podatkowego;
• nadzór i przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości informacji składanych przez podatników.

PODATKI

Podatek rolny, leśny
• prowadzenie i aktualizacja ewidencji właścicieli gospodarstw rolnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego z terenu miasta Dęblin;
• dokonywanie wymiaru podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych zgodnie ze złożonymi przez podatników informacjami w sprawie podatku rolnego i leśnego oraz dokonywanie przypisu należnego podatku rolnego i leśnego od osób prawnych na podstawie złożonych deklaracji w sprawie podatku rolnego i leśnego;
• dokonywanie przypisów i odpisów podatków po złożonych korektach deklaracji lub informacji w sprawie zmian zaistniałych w ciągu roku podatkowego;
• ewidencja wpłat należnych podatków, wystawianie upomnień na niezapłacony podatek w terminie płatności raty oraz wystawianie tytułów wykonawczych na zaległość podatkową do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji;
• zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego.

Podatek od nieruchomości
• prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji właścicieli nieruchomości z terenu miasta Dęblin;
• dokonywanie w obowiązujących terminach wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych zgodnie ze złożonymi przez podatników informacjami w sprawie podatku od nieruchomości;
• dokonywanie przypisu należnego podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie zebranych i sprawdzonych pod względem formalnym i rachunkowym deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości;
• dokonywanie w ciągu roku podatkowego przypisów i odpisów naliczonego podatku po złożeniu przez podatnika korekty deklaracji lub informacji w sprawie podatku od nieruchomości;
• przeprowadzanie kontroli zgodności składanych informacji w sprawie podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne ze stanem faktycznym, a w jednostkach gospodarczych przeprowadzanie kontroli prawidłowości naliczania i odprowadzania podatków, ewidencja wpłat należnego podatku, wystawianie upomnień na niezapłacony w terminie podatek oraz tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego celem egzekucji.

Podatek od środków transportowych
• prowadzenie ewidencji posiadaczy środków transportowych osób fizycznych i osób prawnych;
• zbieranie od właścicieli środków transportowych wymaganych dokumentów tj. deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 oraz załączników do deklaracji Dr-1 o posiadanych środkach transportowych Dr-1/A i po sprawdzeniu naniesienie ich do ewidencji środków transportowych;
• dokonywanie w ciągu roku zmian należnego podatku po złożeniu przez podatników korekty deklaracji na podatek od środków transportowych;
• prowadzenie ewidencji wpłat należnego podatku od środków transportowych, a w przypadku nie zapłacenia podatku lub nie złożenia wymaganych dokumentów prowadzenie postępowania wyjaśniającego, aż do wystawienia decyzji określającej należność podatkową z tytułu niezapłaconego podatku od środków transportowych, wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych celem egzekucji.

OPŁATY

Opłata targowa
• zamawianie odpowiednich nominałów bloczków opłaty targowej;
• kontrola finansowo-rachunkowa inkasentów w zakresie pobierania podatków i opłat oraz ich rozliczanie
Zaświadczenia
• wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym na wniosek podatnika
• wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach.

Powrót