r. Imieniny:
logo

KOMPETENCJE WYDZIAŁU GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM

Kompetencje Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym

Do zadań Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym należy w szczególności:


1) zapewnienie funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej i nadzór nad jej eksploatacją (wodociągi, odprowadzania ścieków, kanalizacja deszczowa, zaopatrzenie
w energię cieplną, oświetlenie uliczne, przystanki komunikacji publicznej) oraz dbałość
o ich rozbudowę zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności gminnej,
2) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
na terenie gminy; opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta; opracowanie projektów zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta lub jej części
w przypadku, gdy plany przedsiębiorstw nie zapewniają realizacji w/w założeń,
3) analiza projektów planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych przedkładanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne
i przedstawianie ich do uchwalenia przez Radę Miasta,
4) analiza projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i opracowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy,
5) wnioskowanie do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie rozwoju sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej,
6) sprawdzanie taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków i zbiorowe zaopatrzenie w wodę opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne pod kątem zgodności ich opracowania z przepisami i weryfikacja kosztów pod kątem celowości ich ponoszenia,
7) stosowanie kar dla dostawców wody za pobieranie cen niezgodnych z zatwierdzonymi taryfami lub stosowanie taryf bez przedstawienia ich do zatwierdzenia przez Radę,
8) wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
oraz odprowadzania ścieków,
9) informowanie mieszkańców o jakości wody,
10) prowadzenie ewidencji dróg i mostów gminnych,
11) zaliczanie dróg do kategorii dróg gminnych, uzgadnianie propozycji z zarządem powiatu, ustalanie przebiegu dróg gminnych,
12) opiniowanie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych oraz przebiegu dróg powiatowych na terenie miasta,
13) utrzymanie bieżące dróg gminnych, w tym remonty, zimowe utrzymanie oraz utrzymanie czystości,
14) opracowanie projektu organizacji ruchu na drogach gminnych i jego wdrażanie,
15) współdziałanie z innymi zarządcami dróg na terenie miasta w zakresie ich modernizacji
i utrzymania oraz organizacji ruchu,
16) prowadzenie spraw związanych z konserwacją i eksploatacją urządzeń oświetlenia dróg, placów i innych terenów miejskich,
17) planowanie oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta,
18) utrzymanie i eksploatacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta,
19) sprawy utrzymania czystości w mieście, w tym:
a) ustalanie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta,
b) utrzymanie czystości i porządku na terenach komunalnych,
c) nadzór nad realizacją przez właścicieli i użytkowników posesji przepisów o utrzymaniu czystości i porządku oraz egzekwowanie tego obowiązku,
20) utrzymanie zieleni komunalnej,
21) zapewnienie czystości i porządku na terenie miasta i tworzenie warunków niezbędnych
do ich utrzymania,
22) udzielanie, odmowa i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie;
a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
23) określanie i podawanie do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na wykonywanie usług w zakresie usuwania odpadów komunalnych, usuwania i transportu odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych,
24) przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie ustalania górnych stawek opłat
za wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych,
25) zakładanie, prowadzenie i zamykanie cmentarzy komunalnych,
26) organizowanie targowisk miejskich i nadzór nad ich działalnością,
27) nadzór i koordynacja działań gminnych jednostek organizacyjnych świadczących usługi komunalne,
28) wykonywanie zadań wynikających z kompetencji Burmistrza jako właściciela gminnych spółek prawa handlowego działających w zakresie gospodarki komunalnej,
29) koordynowanie i wspieranie przedsięwzięć modernizacyjnych i remontów w zakresie infrastruktury technicznej miasta,
30) prowadzenie spraw finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą,
31) współpraca z Urzędem Pracy w zakresie prowadzenia robót publicznych i prac interwencyjnych,
32) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
33) prowadzenie i koordynacja prac związanych z opracowywaniem i realizacją planów zagospodarowania przestrzennego Miasta,
34) analiza planów zagospodarowania i wnioskowanie w sprawach opracowania planów
lub zmiany obowiązujących planów,
35) zapewnienie zgodności planów ze studium oraz innymi planami na terenie miasta,
36) prowadzenie spraw związanych z wyborem wykonawców planów zagospodarowania przestrzennego,
37) zapewnienie prawidłowości przebiegu procedury przygotowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz dokumentacji tej procedury,
38) przedstawianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego do uchwalenia
przez Radę Miasta,
39) wydawanie decyzji w sprawie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu,
40) wydawanie zaświadczeń, wyrysów i wypisów z planów zagospodarowania przestrzennego,
41) zatwierdzanie projektów podziałów nieruchomości,
42) dokonywanie rozgraniczeń nieruchomości,
43) stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy,
44) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie:
a) warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego,
b) lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego,
45) współdziałanie z właściwymi organami administracji w prowadzeniu spraw nadzoru urbanistyczno-architektonicznego i budowlanego,
46) sprawy nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości,
47) tworzenie gminnego zasobu nieruchomości,
48) administrowanie i zarządzanie zasobami gruntów i nieruchomości komunalnych, prowadzenie sprzedaży nieruchomości gminnych, w tym lokali mieszkalnych
i użytkowych, oddawanie gruntów w wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie, dzierżawę, najem i użyczanie nieruchomości stanowiących własność miasta oraz ustalanie opłat z tego tytułu, przekształcanie prawa wieczystego użytkowania wieczystego w prawo własności,
49) nabywanie nieruchomości do zasobu Miasta,
50) regulacja stanów prawnych nieruchomości podlegających komunalizacji,
51) występowanie z wnioskami o komunalizację nieruchomości,
52) prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i podziałem gruntów,
53) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków gminnych,
54) wnioskowanie w sprawach wywłaszczania nieruchomości gruntowych na cele publiczne,
55) zabezpieczanie gruntów na potrzeby ogrodów działkowych,
56) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu,
57) inwentaryzacja mienia komunalnego,
58) prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości,
59) przygotowywanie terenów budowlanych,
60) przygotowywanie terenów pod inwestycje miejskie, w tym nabywanie gruntów,
61) naliczanie odszkodowań za grunty przejęte przez Miasto pod drogi,
62) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich,
63) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta i jego utrzymanie,
64) analiza i ocena potrzeb mieszkaniowych i możliwości ich zaspokajania,
65) przygotowywanie wieloletnich programów gospodarowania zasobami mieszkaniowymi Miasta,
66) przygotowywanie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta,
67) przygotowywanie projektów podziału lokali na mieszkalne i socjalne oraz propozycji wyodrębnienia w zasobie mieszkaniowym lokali do najmu na czas trwania stosunku pracy,
68) wspieranie działalności towarzystw budownictwa społecznego,
69) przygotowywanie projektów list mieszkaniowych oraz kierowanie do najmu lokali mieszkalnych i socjalnych,
70) wyrażanie zgody na zamianę lokali mieszkalnych lub socjalnych między najemcami,
71) dostarczanie lokali socjalnych dla osób eksmitowanych, którym sąd przyznał prawo
do lokalu socjalnego, rozpatrywanie roszczeń finansowych zarządców zasobów mieszkaniowych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób eksmitowanych,
72) prowadzenie spraw dodatków mieszkaniowych, w tym przyznawanie, odmowa przyznania,
73) zawieszanie wypłat dodatków; prowadzenie wywiadów środowiskowych u osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego; składanie wniosków o dotacje
na finansowanie wypłat dodatków oraz rozliczeń przyznanych w/w dotacji celowych,
74) przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie stawek czynszów najmu za lokale mieszkalne i socjalne,
75) gospodarowanie lokalami użytkowymi stanowiącymi własność miasta,
76) koordynowanie i wspieranie przedsięwzięć modernizacyjnych i remontów w zakresie infrastruktury technicznej miasta,
77) wnioskowanie o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
78) prowadzenie spraw rekultywacji gruntów, które utraciły przydatność do produkcji rolnej,
79) organizowanie wyborów do izb rolniczych,
80) wydawanie zezwoleń na uprawę maku lub konopi, prowadzenie rejestru zezwoleń, nakazywanie zniszczenia upraw prowadzonych wbrew przepisom,
81) koordynowanie i nadzór grupowego zarządu wspólnotami gruntowymi, zatwierdzanie statutu wspólnoty, planu zagospodarowania i regulaminu użytkowania gruntów i urządzeń wspólnoty,
82) koordynowanie prac związanych z melioracją gruntów,
83) współpraca ze służbą weterynaryjną w zwalczaniu chorób zakaźnych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,
84) wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich właścicielom, z powodu niewłaściwego traktowania,
85) zapewnienie usuwania zwłok zwierząt gospodarskich,
86) rejestracja psów ras uznanych za agresywne,
87) odłów bezpańskich psów,
88) tworzenie programu zapobiegającego bezdomności zwierząt,
89) organizowanie przeprowadzenia spisów rolnych,
90) wykonywanie zadań związanych z ochroną środowiska, w tym nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska,
91) opracowanie gminnego programu ochrony środowiska i sporządzanie raportów z jego realizacji,
92) zbieranie i przedkładanie Wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
93) pozyskiwanie informacji w zakresie urządzeń i instalacji, w których są wykorzystywane substancje szkodliwe dla środowiska, nakazywanie wstrzymania eksploatacji w przypadku zagrożeń,
94) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów i naliczanie opłat z tego tytułu, naliczanie kar za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia,
95) opracowywanie projektów planów gospodarki odpadami w ramach programu ochrony środowiska,
96) zbieranie informacji o wytwarzaniu odpadów innych niż komunalne,
97) opiniowanie programów i planów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
98) ustalanie sposobu postępowania z odpadami innymi niż niebezpieczne, opiniowanie wniosków w zakresie wytwarzania odpadów niebezpiecznych,
99) prowadzenie ewidencji pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
100) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na zbieranie i transport odpadów innych
niż komunalne,
101) nakazywanie posiadaczowi odpadów usunięcia ich z miejsc nie przeznaczonych
do składowania lub magazynowania,
102) planowanie i realizacja dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,
103) prowadzenie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców, w szczególności dzieci
i młodzieży szkolnej;
104) wprowadzanie zakazów użytkowania urządzeń powodujących uciążliwości,
105) kontrola prawidłowości odprowadzania ścieków i wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,
106) prowadzenie spraw z zakresu geologii - opiniowanie i uzgadnianie koncesji
na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin, opiniowanie projektów prac geologicznych oraz przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do robót geologicznych,
107) prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodną,
108) opiniowanie uznania lasu za ochronny,
109) opiniowanie wniosków o dotacje na zalesienie gruntów,
110) prowadzenie spraw związanych z łowiectwem, w tym opiniowanie wydzierżawiania obwodów łowieckich oraz rocznych planów łowieckich w obwodach, współdziałanie
z dzierżawcami obwodów łowieckich w zakresie ich zagospodarowania,
111) prowadzenie dokumentacji stanu przyrody,
112) tworzenie parków gminnych oraz określanie ich granic i sposobu ochrony,
113) opracowywanie i wykonywanie zadań Miasta, wynikających z przepisów szczególnych,
114) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawach objętych zakresem działania Wydziału,
115) przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na wykonanie zadań realizowanych
przez wydział, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych,
116) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

Powrót