r. Imieniny:
logo

KOMPETENCJE WYDZIAŁU OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

Kompetencje Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

Do zadań Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu należy w szczególności:
 
1) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem, utrzymywaniem
i likwidowaniem przez Miasto żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów
i liceów ogólnokształcących,
2) opracowywanie projektu podziału środków budżetowych na poszczególne placówki oświatowe,
3) sprawy z zakresu ustalania sieci placówek oświatowych oraz zasięgu ich działania; przygotowywanie analiz i ocena potrzeb w tym zakresie;
4) zapewnienie prowadzonym placówkom oświatowym warunków do pełnej realizacji programów nauczania i wychowania,
5) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów placówek oświatowych, organizowanie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych,
6) opiniowanie powołania wicedyrektorów placówek oświatowych,
7) zatwierdzanie organizacji placówek oświatowych na dany rok szkolny,
8) analiza i prognozowanie potrzeb placówek oświatowych w zakresie modernizacji, remontów i wyposażenia,
9) przygotowywanie projektów regulaminów wynagradzania w placówkach oświatowych, uzgadnianie ich ze związkami zawodowymi,
10) wnioskowanie w sprawach ustalenia wynagrodzenia dyrektorów placówek oświatowych,
11) prowadzenie spraw związanych z oceną pracy dyrektorów placówek oświatowych,
12) wnioskowanie o nagrody dla dyrektorów placówek oświatowych,
13) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Burmistrza dla nauczycieli,
14) kontrola spełniania obowiązku szkolnego,
15) przyznawanie nauczania indywidualnego,
16) wykonywanie zaleceń Kuratorium Oświaty wynikających z nadzoru pedagogicznego,
17) przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie odpłatności za pobyt dziecka
w żłobkach i przedszkolach,
18) prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek oświatowych oraz spraw związanych
z dotowaniem tych placówek,
19) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego,
20) prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną o charakterze edukacyjnym;
21) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie kultury i sztuki,
22) nadzór nad funkcjonowaniem i koordynowanie działalności gminnych, placówek upowszechniania kultury i sztuki, turystyki i sportu,
23) prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz obiektów świadczących usługi hotelarskie,
24) zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych wyznaczonych do kąpieli i sportów wodnych - współdziałanie w tym zakresie z wodnym ochotniczym pogotowiem ratunkowym,
25) organizowanie konkursów na dyrektorów gminnych placówek upowszechniania kultury,
26) rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie z budżetu Miasta działalności w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki,
27) cmentarnictwo wojenne i ochrona miejsc pamięci narodowej,
28) prowadzenie spraw związanych ze wznoszeniem pomników,
29) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem, ochroną i utrzymaniem zabytków i innych dóbr kultury, prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków,
30) wspieranie, stwarzanie warunków oraz podejmowanie działań organizatorskich w zakresie sportu, turystyki i wypoczynku, w tym nadzorowanie stanu urządzeń rekreacyjnych
i sportowych,
31) organizowanie i współudział w organizacji imprez kulturalnych, sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych,
32) nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem przez dyrektorów placówek oświatowych przetargów z zakresu realizowanych przez nich inwestycji oświatowych, zgodnie
z przepisami ustawy-Prawo zamówień publicznych,
33) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.
Powrót