r. Imieniny:
logo

KOMPETENCJE WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH

Kompetencje Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych należy w szczególności:
 
1) prowadzenie ewidencji ludności,
2) prowadzenie postępowań w sprawie zameldowania i wymeldowania decyzją administracyjną,
3) prowadzenie ewidencji meldunkowej cudzoziemców,
4) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem numerów PESEL,
5) wydawanie dowodów osobistych,
6) przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie zaświadczeń o utracie dowodów osobistych,
7) prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
8) prowadzenie rejestru wyborców,
9) prowadzenie kancelarii tajnej,
10) zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie,
11) prowadzenie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, rejestracja przedpoborowych, współdziałanie w tym zakresie z organami administracji wojskowej,
12) przygotowanie organizacyjno-merytoryczne prac związanych z przeprowadzeniem poboru;
13) orzekanie o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny poborowym ubiegającym się o odroczenie zasadniczej służby wojskowej lub zwolnienie
z jej odbywania,
14) uznawanie żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową za mających na utrzymaniu członków rodziny;
15) ustalanie świadczeń pieniężnych dla żołnierza rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych,
16) nakładanie świadczeń na rzecz obrony narodowej,
17) zorganizowanie doręczania i doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa,
18) przygotowanie ludności do wykonywania zadań w zakresie powszechnej samoobrony, kierowanie i koordynacja zadań z zakresu obrony cywilnej - opracowywanie planów w tym zakresie, tworzenie formacji OC,
19) przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, w tym:
a) tworzenie miejskiego zespołu reagowania kryzysowego,
b) przygotowywanie aktów prawnych dotyczących wprowadzenia ograniczeń w przypadku stanu klęski żywiołowej,
20) opracowywanie planu ochrony przed powodziami,
21) przygotowywanie decyzji w zakresie ogłoszenia i odwołania alarmu przeciwpowodziowego,
22) nakładanie świadczeń osobistych lub rzeczowych w okresie klęski żywiołowej,
23) zarządzanie ewakuacji z terenów zagrożonych,
24) opracowywanie i wykonywanie innych zadań Miasta, wynikający z przepisów szczególnych.
25) udzielanie zezwoleń i nadzorowanie zbiórek publicznych,
26) wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa o zgromadzeniach,
27) wydawanie decyzji w zakresie organizacji imprez masowych,
28) przyjmowanie zgłoszeń o organizacji imprez artystycznych i rozrywkowych, wydawanie decyzji o zakazie odbycia takiej imprezy,
29) współdziałanie z policją w zakresie bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta,
30) prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem kandydata na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji,
31) analiza rocznych sprawozdań Komendanta Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego; określanie istotnych zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego,
32) analiza rocznych sprawozdań Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
o ochronie przeciwpożarowej miasta Dęblin,
33) sprawy ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta, w tym utrzymanie ochotniczych straży pożarnych i współdziałanie z zawodową strażą pożarną,
34) analiza rocznych sprawozdań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Dęblin,
35) utrzymywanie kontaktów ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi,
36) sprawy związane z powoływaniem i organizacją pracy komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
37) współpraca z komisją rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie przygotowywania i realizacji gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,
38) przeciwdziałanie patologiom społecznym, współpraca w tym zakresie z komisją rozwiązywania problemów alkoholowych i ośrodkiem pomocy społecznej, zakładami lecznictwa odwykowego i domami pomocy społecznej,
39) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz pomocy społecznej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi - współpraca w tym zakresie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami pozarządowymi,
40) tworzenie warunków do prowadzenia rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
41) nadzór nad funkcjonowaniem gminnych placówek służby zdrowia,
42) opiniowanie likwidacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, obejmujących swoim działaniem miasto Dęblin,
43) opiniowanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych,
44) prowadzenie spraw mniejszości narodowych;
45) prowadzenie spraw związanych z repatriacją;
46) prowadzenie spraw związanych z wyłanianiem kandydatów do wojewódzkiej i powiatowej rady zatrudnienia,
47) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
48) wydawanie zaświadczeń o wniesieniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
49) przygotowywanie projektów aktów prawnych w sprawie ustalania liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
50) wnioskowanie w sprawach wprowadzenia czasowego lub stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych w miejscach i obiektach innych niż wymienione w ustawie,
51) kontrola przestrzegania zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, współpraca
w tym zakresie z komisją rozwiązywania problemów alkoholowych,
52) opracowywanie i wykonywanie innych zadań Miasta, wynikających z przepisów szczególnych,
53) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawach objętych zakresem działania Wydziału,
54) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.
Powrót