r. Imieniny:
logo

KOMPETENCJE WYDZIAŁU ROZWOJU MIASTA I INWESTYCJI

Kompetencje Wydziału Rozwoju Miasta i Inwestycji

Do zadań Wydziału Rozwoju Miasta i Inwestycji należy w szczególności:
 
1) sprawy związane z prowadzeniem inwestycji własnych, przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji, w tym:
a) przygotowywanie dokumentacji projektowych oraz uzyskiwanie pozwoleń na budowę,
b) sprawdzanie wykonanych dokumentacji i kosztorysów inwestorskich,
c) przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na realizację zadań wykonywanych przez wydział, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych,
d) przygotowywanie umów na roboty budowlane, prace projektowe i nadzory inwestorskie,
e) dokonywanie odbiorów końcowych i przeglądów gwarancyjnych wykonanych zadań inwestycyjnych,
f) rozliczanie zadań inwestycyjnych w zakresie finansowym i rzeczowym
oraz przekazywanie ich w użytkowanie lub eksploatację,
2) rozliczanie przyznanych kredytów, pożyczek, dotacji na zadania inwestycyjne,
3) organizowanie inwestycji infrastrukturalnych w systemie robót publicznych,
4) prowadzenie ewidencji społecznych komitetów budowy oraz współpraca z nimi w zakresie prowadzonych inwestycji wspólnych,
5) opracowanie strategii rozwoju miasta,
6) koordynacja realizacji uchwalonych planów rozwoju,
7) przygotowywanie projektów planów realizacji inwestycji miejskich,
8) opracowywanie wniosków o środki na zadania inwestycyjne,
9) współdziałanie z innymi podmiotami prowadzącymi inwestycje na terenie Miasta,
10) prowadzenie banku informacji o mieście,
11) prezentacja Miasta na konferencjach, seminariach, itp.,
12) przygotowywanie dokumentacji do realizacji promocji gospodarczej i marketingu,
13) obsługa współpracy Miasta z zagranicą,
14) wspieranie organizowania imprez promujących miasto, np. Dni Dęblina,
15) pozyskiwanie informacji w zakresie finansowania rozwoju Miasta ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności z funduszy Unii Europejskiej,
16) prowadzenie akcji promocyjnej i reklamowej Miasta,
17) opracowywanie i popularyzacja informacji o możliwościach inwestowania w Dęblinie,
w tym również na bazie podmiotów innych niż Miasto,
18) przygotowywanie danych na stronę internetową Miasta Dęblin oraz dla środków masowego przekazu,
19) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
20) udzielanie informacji o zasadach rozpoczynania działalności gospodarczej, formach prawnych jej prowadzenia, informacji ekonomicznych o Mieście, informacji o usługach wspierania przedsiębiorczości,
21) współpraca z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców,
22) prowadzenie rozeznania, co do potrzeb i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Miasta,
23) umożliwienie korzystania ze złożonych usług doradczych za pośrednictwem innych instytucji,
24) koordynacja spraw czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,
25) prowadzenie spraw lokalnego transportu zbiorowego, ustalanie cen urzędowych za usługi przewozowe prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
26) kontrola przestrzegania prawa przez przedsiębiorców w zakresie posiadania wymaganych uprawnień oraz oznaczenia miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
29) prowadzenie spraw transportu zbiorowego oraz taksówkami, ustalanie stref cenowych,
30) koordynacja rozkładów jazdy podmiotów wykonujących przewozy pasażerskie
oraz wydawanie zezwoleń w tym zakresie,
31) udzielanie licencji na przewozy taksówkami na terenie Miasta,
32) udzielanie zezwoleń na przewozy regularne osób na terenie Miasta,
33) opracowywanie i wykonywanie innych zadań Miasta, wynikający z przepisów szczególnych,
34) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawach objętych zakresem działania Wydziału,
35) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.
Powrót