r. Imieniny:
logo

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

20.09.2016
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ Burmistrz Miasta Dęblin zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zmianami), działające na terenie Miasta Dęblin do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku.

Celem działania komisji konkursowej jest zaopiniowanie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu. Udział w pracach komisji jest bezpłatny. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza Miasta Dęblin oraz dwie osoby wskazane przez organizacje.

 

Do składu komisji konkursowej mogą zostać wybrane osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawie, które nie biorą udziału w konkursie, a zgłoszeni kandydaci nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 23 ze zmianami). Członkowie komisji przed rozpoczęciem prac składają oświadczenie, że nie pozostają w stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział
w otwartym konkursie ofert i w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie zachodzą przesłanki do wyłączenia ich z prac komisji.

 

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:

  1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
  2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej,  lub
  3. wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.

 

Kandydatów można zgłaszać w terminie do 29 września 2016 r. (do godz. 15.00) poprzez wypełnienie formularza (do pobrania), który należy przesłać na adres Urzędu Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: oswiata@um.deblin.pl.

Formularz zgłoszeniowy, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [39.50 KB]

 

Powrót