r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE Z DN. 5.10.2016

05.10.2016
Ogłoszenie z dn. 5.10.2016 W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rykach w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt Burmistrz Miasta Dęblin uprzejmie informuje,

że do dnia 14 października 2016 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Dęblin, przyjmowane są wnioski o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt poddanych ubojowi z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zabiegów nakazanych przez te organy, podlegających oszacowaniu.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii
do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009 r. nr 142 poz. 1161).
 
Rzeczoznawcą mogą zostać osoby, które:
 
 1. posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub
 2. ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
 3. posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 4. ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 5. ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 6. mają miejsce zamieszkania na terenie Miasta Dęblin i które złożyły wniosek
  o powołanie na rzeczoznawcę.
 
W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.
 
Z wnioskiem mogą wystąpić również:
 
 1. sołtys,
 2. izba rolnicza,
 3. związek zawodowy rolników,
 4. organizacja społeczno-zawodowa rolników,
 5. izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych
  i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach,
 6. grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.
 
Wniosek powinien zawierać:
 
 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania,
 3. adres do korespondencji,
 4. informacje o wykształceniu.
 
Do wniosku dołącza się:
 
 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę,
 2. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany,
 3. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu
  w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.
 
Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Dęblin, pokój nr 108 lub telefonicznie pod nr: (81) 883 03 69 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek od 9.00 do 17.00, wtorek – czwartek od 7.30 do 15.30).
 
 
 
Burmistrz Miasta Dęblin
 
      Beata SiedleckaWniosek o powołanie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [76.33 KB]

Oświadczenie 1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [68.75 KB]

Oświadczenie 2, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [68.66 KB]

Powrót