r. Imieniny:
logo

INFORMACJA

05.08.2020
Informacja zespołu do spraw przygotowania propozycji zmian systemu gospodarowania odpadami w mieście Dęblin.

W skład zespołu do spraw przygotowania propozycji zmian systemu gospodarowania odpadami w mieście Dęblin zostali powołani radni Rady Miasta Dęblin, przewodniczący zarządów osiedlowych, przedstawiciele MZGK sp. z o.o. oraz przedstawiciele Urzędu Miasta w Dęblinie.

 

 

 


Zespół przeanalizował:

1. Warianty metod naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w mieście.

2. Dotychczasowe  mankamenty w segregacji i odbiorze odpadów komunalnych.

3. Samobilansowanie się gospodarki odpadami w mieście.

4. Zastosowanie ulg w opłatach za odpady komunalne.

 

Ad.1

Rozpatrywano następujące metody:

- mieszaną (od ilości zużytej wody-gospodarstwa jednoosobowe i od gospodarstwa domowego – pozostałe);

-  od gospodarstwa domowego;

-  od ilości zużytej wody.

Zespół po przeanalizowaniu w/w metod oraz zaproponowanych przez członków zespołu innych rozwiązań rekomenduje metodę naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej nieruchomość.

 

Ad.2

Zespół proponuje by:

- wzmóc kontrolę zawierania i realizacji umów przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (usługi, handel itp.);

- po udokumentowaniu, że odpady nie są właściwie segregowane naliczać podwyższoną opłatę.

 

Ad.3

Główne przyczyny wzrostu kosztów:

  • nowy system segregacji na 5 frakcji generuje o wiele wyższe koszty niż dotychczasowy - nowe pojemniki, oznaczenia, worki, zwiększona liczba przejazdów (po każdą frakcję musi jeździć inny pojazd), potrzeba zatrudnienia dodatkowych pracowników czy wyższe stawki firm które odbierają te odpady;
  • podwyżki cen energii (o 67%), rosnące koszty pracy i płacy minimalnej (o 25%);
  • brak odpowiedzialności finansowej ze strony producentów opakowań z tworzyw sztucznych np. butelek plastikowych - rząd nie wprowadził jeszcze przepisów w tym zakresie. W Polsce koszty utylizacji odpadów pokrywają mieszkańcy, w Niemczech czy Austrii – koncerny spożywcze;
  • wycofanie się z rynku recyklingu ok. 30% firm z uwagi na restrykcyjne wymogi, które wprowadził w ostatnich latach rząd;
  • spadek cen surowców na rynku. Koszt ich pozyskania, segregowania i doczyszczania jest kilkukrotnie wyższy niż ceny skupu;
  • import odpadów surowcowych z zagranicy - producentom bardziej opłaca się kupić surowce pierwotne lub wtórne sprowadzane z zagranicy, niż te produkowane w kraju;
  • rosnące ceny przetwarzania odpadów ze względu na zbyt niskie moce przerobowe instalacji i brak konkurencji;
  • drastyczny wzrost o 1100% opłaty środowiskowej - za wszystkie gazy lub pyły wprowadzone do powietrza oraz umieszczenie odpadów na składowisku. Do końca 2017 r. stawka wynosiła 24,15 zł, natomiast w 2020 r. stawki wzrosły aż do 295,05 zł za tonę.

 

Wzrost cen przyjęcia odpadów (zł brutto za 1 Mg) w Instalacji Komunalnej – Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach

 

Styczeń 2019 r.

Styczeń 2020r.

Wzrost %

Odpady zmieszane

398,52

594,00

149,05

Szkło

10,80

64,80

600,0

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – tworzywa sztuczne

10,80

334,80

3100,0

Papier

10,80

124,20

1150,0

Odpady bio luzem

237,60

280,80

118,18

Odpady bio w workach

313,20

378,00

120,69

Odpady wielkogabarytowe

415,80

712,80

170,43

 

W 2019 r. były dwie podwyżki opłat (styczeń i wrzesień) za przyjęcie odpadów do Instalacji Komunalnej. W roku bieżącym także zapowiadane są ponowne podwyżki.

 

Zespół rekomenduje następujące ulgi:

- zwolnienie częściowe z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańców objętych pomocą społeczną.

- obniżenie opłaty dla mieszkańców kompostujących bioodpady.

 

Przewodnicząca Zespołu
Beata Amarowicz
Powrót