r. Imieniny:
logo

WYNIKI KONSULTACJI

16.11.2016
Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017".

Przedmiotem konsultacji był projekt „Programu współpracy miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017". Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od 8 listopada 2016 r. do 15 listopada 2016 r. Zgodnie z uchwałą nr LXIX/420/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłoszenie o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem programu zostało zamieszczone na stronie internetowej miasta www.deblin.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Dęblin. Ponadto informację wysłano do działających na terenie Dęblina 38 organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zmianami). Organizacje mogły przekazać swoje opinie i uwagi pisemnie, na adres Urzędu Miasta Dęblin lub przesłać na adres poczty elektronicznej: oswiata@um.deblin.pl. W wyznaczonym terminie żadna z organizacji pozarządowych nie zgłosiła swoich uwag.

Powrót