r. Imieniny:
logo

SZKOLENIE ZORGANIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W DĘBLINIE

08.10.2021
Uczestnicy szkolenia W dniu 06 października 2021 r. odbyło się szkolenie pt. „Przełamać Tabu – analiza zjawiska przemocy seksualnej oraz zachowań o podłożu samobójczym u dzieci i młodzieży” zorganizowane przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dęblinie.

Instytucje i służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie brały udział w szkoleniu, tj. pomoc społeczna, policja, żandarmeria wojskowa, oświata, ochrona zdrowia i kuratorzy sądowi.

ZI dziękuje Pani Beacie Siedleckiej Burmistrz Miast Dęblin, Pani Renacie Kapusta – Kawce przewodniczącej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie i członkom komisji za przekazanie środków finansowych na ten cel, Pani Beacie Kursa dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dęblinie i pracownikom szkoły szczególnie Pani Jolancie  Tarka, oraz Pani Anecie Sztobryn dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie za pomoc w organizacji przedsięwzięcia.

Szkolenie prowadził Pan Zbigniew Rzymkowski – emerytowany funkcjonariusz Policji w stopniu podkomisarza, od ponad 10 lat pracujący zarówno z osobami doznającymi przemocy, jak również z osobami stosującymi przemoc. Członek Powiatowego Zespołu ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Współpracujący ze stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi w realizacji programów profilaktycznych na terenie szkół z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania agresji, przemocy wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzący liczne szkolenia z problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla policjantów, nauczycieli, rodziców, kuratorów, pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia i innych grup zawodowych.

Tematyka szkolenia była trudna, jednak nieprzypadkowa, dlatego dziękujemy prowadzącemu za przekazaną wiedzę i doświadczenie.

 

https://ops.deblin.pl/

 

 

Powrót