r. Imieniny:
logo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W DĘBLINIE

25.10.2021
Grafika ogólna Burmistrz Miasta Dęblin zarządza przeprowadzenie na terenie Miasta Dęblin konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok", stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134.2021 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 20 października 2021 r.

 

 

 

Zarządzenie Nr 134.2021 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 20 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022".

 

 

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie: wyrażenia pisemnej opinii dotyczącej projektu uchwały na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 134.2021 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 20 października 2021 r.

Wypełnione formularze należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Dęblin, przesyłać drogą listowną na adres: Urząd Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: oswiata@um.deblin.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych, pod numerem telefonu 81 883 15 66 (pok.104).

 

Powrót