r. Imieniny:
logo

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

21.02.2017
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej Burmistrz Miasta Dęblin zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami), działające na terenie Miasta Dęblin do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku.

Szczegóły na stronie BIP.UM.DEBLIN.PL

Powrót