r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONSULTACJI

15.11.2017
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONSULTACJI projektu „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt „Programu współpracy miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018". Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od 2 listopada 2017 r. do 13 listopada 2017 r., w oparciu o uchwałę nr LXIX/420/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
Konsultacje społeczne polegały na wyrażeniu pisemnej opinii dotyczącej projektu uchwały, na stosownym formularzu. Ogłoszenie o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem uchwały zostało zamieszczone na stronie internetowej miasta www.deblin.pl Ponadto informację wysłano do działających na terenie Dęblina organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyznaczonym terminie żadna
z uprawnionych organizacji nie wyraziła swojej opinii.
Powrót