r. Imieniny:
logo

DĘBLIN DLA SENIORÓW

21.11.2017
Dęblin dla Seniorów
Projekt Miasta Dęblin pn. „Aktywna Jesień” zyskał uznanie ekspertów i został zakwalifikowany do dofinansowania.

W dniu 17 listopada 2017 r. Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka przy kontrasygnacie Skarbnika Dęblina Agaty Zaręby podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Aktywna Jesień” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Wniosek przygotował Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie, który w latach 2017-2020 będzie  również  jego realizatorem. Całkowita wartość projektu wynosi: 1 626 306,38 zł z czego 95% tj. 1 544 991,06 zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich oraz z budżetu państwa. Głównym jego celem jest utworzenie Domu Dziennej Pomocy dla Osób Starszych oraz uruchomienie Mobilnego Punktu Opieki dla osób starszych niesamodzielnych. Pierwsze działania jakie zostaną podjęte w ramach realizacji przedsięwzięcia dotyczyć będą prac remontowo adaptacyjnych budynku przy ul. Bankowej, w którym będzie mieścił się Dzienny Dom Opieki. Docelowo swoim zasięgiem projekt obejmie 95 osób powyżej 60 roku życia, zamieszkujących na terenie naszego miasta, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających lub kwalifikujących się do świadczeń z pomocy społecznej lub Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.


Dęblin dla Seniorów


Powrót