r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

28.11.2017
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Dęblin na lata 2018 - 2021 z perspektywą do 2025 r."

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 519) i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych Projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Dęblin na lata 2018 - 2021 z perspektywą do 2025 r."

 1. Z treścią Projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Dęblin na lata 2018 - 2021 z perspektywą do 2025 r." można zapoznać się:
 • w Urzędzie Miasta Dęblin, 08-530 Dęblin ul. Rynek 12, pokój nr 108 w godzinach pracy Urzędu;
 • na stronie internetowej Miasta Dęblin pod adresem: http://www.deblin.pl/aktualnosci/
 1. Uwagi i wnioski do w/w dokumentu można składać w terminie od dnia 28 listopada 2017r. do dnia 19 grudnia 2017 r.:
 • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Dęblin, 08-530 Dęblin ul. Rynek 12;
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Dęblin, Dęblin ul. Rynek 12, pokój
  nr 108 w godzinach pracy Urzędu;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gmk@um.deblin.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 

 1. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Dęblin.

 

 1. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Program ochrony środowiska dla Miasta Dęblin na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025

, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.86 MB]

 

 

Informację opublikowano poprzez:

 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Dęblin;
 • umieszczenie na stronie internetowej Miasta Dęblin.
Powrót