r. Imieniny:
logo

O G Ł O S Z E N I E

17.10.2018
O G Ł O S Z E N I E W związku z rozpoczętym okresem grzewczym Urząd Miasta Dęblin przypomina wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, a przede wszystkim szkodzimy sobie.

 

 

 

 

PAMIĘTAJ!!! DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ODPADÓW.
NIE WOLNO SPALAĆ:

 • wszelkich przedmiotów z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych,
 • zużytych opon i innych odpadów z gumy,
 • odzieży, obuwia,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych,
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po farbach, lakierach,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych,
 • odpadów plastikowych i butelek po napojach,
 • odpadów z tworzyw sztucznych,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 • plastikowych toreb z polietylenu,
 • zmieszanych odpadów komunalnych.

 

KONSEKWENCJE SPALANIA ODPADÓW:

 • pyły z metalami ciężkimi – powodują zagrożenie białaczką,
 • tlenki azotu – podrażniają i uszkadzają płuca,
 • tlenek węgla – wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia transport tlenu w organizmie,
 • dwutlenek siarki – powoduje trudności w oddychaniu,
 • chlorowodór – tworzy z parą wodną kwas solny (silnie żrący),
 • cyjanowodór – tworzy z parą wodną kwas pruski – blokuje nieodwracalnie oddychanie tkankowe,
 • dioksyny i furany – powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płody i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne.

 

Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje również osadzanie się trudno usuwanej sadzy w przewodach kominowych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się i popękania komina. Jest to bardzo często przyczyną zaczadzenia oraz pożarów domu.

W związku z powyższym informujemy, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity: D. U. z 2018 r. poz. 992 ze zmianami) spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne. Zgodnie z art. 191 tej ustawy – „Kto, wbrew przepisowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.

Burmistrz Miasta Dęblin apeluje, by dla dobra wszystkich mieszkańców miasta odpady po wcześniejszej segregacji, wyrzucić do właściwych pojemników lub worków gotowych do zabrania lub dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego w Dęblinie przy ul. Jagiellońskiej 23 (teren MZGK Sp z o.o. w Dęblinie), by uprawniona do tego firma mogła je bezpiecznie zutylizować lub przekazać do dalszej obróbki i odzysku.

Powrót