r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONSULTACJI

15.11.2018
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONSULTACJI projektu „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019".

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt „Programu współpracy miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019". Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od 29 października 2018 r. do 9 listopada 2018 r., w oparciu o uchwałę nr LXIX/420/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje społeczne polegały na wyrażeniu pisemnej opinii dotyczącej projektu uchwały, na stosownym formularzu. Ogłoszenie o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem uchwały zostało zamieszczone na stronie internetowej miasta www.deblin.pl Ponadto informację wysłano do działających na terenie Dęblina organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyznaczonym terminie swoje opinie zgłosiły dwie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Wisła-Przystań-Dęblin oraz Koło
Nr 4 Polskiego Związku Wędkarskiego w Dęblinie.

 

Ogłoszenie o wynikach konsultacji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [912.02 KB]

 

Powrót