r. Imieniny:
logo

MIASTO DĘBLIN POZYSKAŁO PRAWIE 30 000 000 ZŁ NA OCZYSZCZALNIĘ, KANALIZACJĘ I WODOCIĄGI.

14.04.2017
MIASTO DĘBLIN POZYSKAŁO PRAWIE 30 000 000 ZŁ  NA OCZYSZCZALNIĘ, KANALIZACJĘ I WODOCIĄGI. W dniu 12 kwietnia 2017r. w NFOŚiGW w Warszawie podpisana została umowa na dofinansowanie projektu pn.”Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin-etap II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.


Podejmowane przez Władze Miasta starania umożliwią realizację  czterech inwestycji budowlanych:

  1. Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych.
  2. Modernizację sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi w Osiedlu Michalinów.
  3. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w Osiedlu Michalinów.
  4. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami kanalizacyjnymi w Osiedlu Rycice.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 63 170 036,68 zł brutto, a kwota dofinansowania 29 689 188,41zł . Tzw. „ udział własny” Miasto Dęblin sfinansuje ze swoich środków, poprzez dokapitalizowanie MZGK Sp. z o.o. Inwestycje objęte projektem zostaną wykonane do końca 2021 r.

Długość nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie 10,89 km, a zmodernizowanej sieci wodociągowej 5,56km. Przewidywana liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączą się do sieci w wyniku realizacji projektu wyniesie 1115 osób.
Powrót