r. Imieniny:
logo

INFORMACJA O ZŁOŻONEJ OFERCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

10.08.2016
INFORMACJA O ZŁOŻONEJ OFERCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 
Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT.

Burmistrz Miasta Dęblin informuje, że w dniu 9 sierpnia 2016 r. do Urzędu Miasta Dęblin wpłynęła oferta złożona przez Dęblińską Szkołę Sportu Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" Dęblin na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pn. „Oranizacja treningów piłki nożnej dla drużyny Młodzik Młodszy”.

Uznając celowość proponowanego do realizacji zadania, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Dęblin oraz na stronie internetowej www.deblin.pl.

Uwagi dotyczące zakresu niniejszej oferty można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miasta Dęblin (ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin) lub elektronicznie na adres: oswiata@um.deblin.pl w terminie do 16 sierpnia 2016 r.

Informacji udziela Kamila Kucharska – Inspektor ds. organizacji pozarządowych, pok. 104, tel. 81 883 15 66.

Załaczniki: 

 

Powrót