r. Imieniny:
logo

OBOWIĄZEK NAUKI UCZNIÓW OD 16 DO 18 ROKU ŻYCIA

25.11.2021
Grafika ogólna Przypominamy o ustawowym obowiązku nauki. Na podstawie art. 40 ust.1 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) rodzice obowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, do zapewnienia jego regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne oraz zapewnienia mu warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych. Przepis art. 40 ust. 2 ustawy – Prawo Oświatowe zobowiązuje rodziców/prawnych opiekunów dziecka do powiadomienia organów gminy o formie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie prosimy o dostarczenie do Urzędu Miasta w Dęblinie ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin – Sekretariat, (czynny w poniedziałki w godz. 9:00-17:00, od wtorku do piątku 7:30-15:30) lub na adres e-mail: oswiata@um.deblin.pl lub za pośrednictwem platformy e-PUAP /u3y011yld6/skrytka oświadczenia o formie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat.

Brak dostarczenia oświadczenia będzie skutkował wszczęciem postępowaniem na podstawie art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), zgodnie z którym niespełnienie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Jednocześnie przypominamy, iż informacja o spełnianiu obowiązku powinna być przekazywana na początku każdego roku szkolnego – do ukończenia przez ucznia 18 lat.

 

Ikona pdfOświadczenie (wzór), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [380.06 KB]

 

SPRAWĘ PROWADZI:
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, I piętro, pokój nr 105, tel. (81) 883-15-66, adres e-mail: oswiata@um.deblin.pl

 

bip.um.deblin.pl

Powrót