r. Imieniny:
logo

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

28.10.2015
STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Agata Samuś – uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Dęblinie stypendystką  Prezesa Rady Ministrów
 
Rokrocznie – od 1997r., gdy po raz pierwszy przyznano stypendium -uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Dęblinie otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jest ono fundowane najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości. Przyznaje się je jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Aby otrzymać stypendium, kandydat musi spełnić następujące warunki: otrzymać promocję z wyróżnieniem, tj. uzyskać średnią ocen z zajęć obowiązkowych nie niższą niż 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy - wyniki co najmniej dobre. 
 
21 października 2015r. w „Sali Błękitnej” Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się gala, na której dyplomy uczniom oraz podziękowania dla rodziców wręczyli wicewojewoda lubelski Marian Starownik  oraz Lubelski Kurator Oświaty  Krzysztof  Babisz. 
 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2014/2015 otrzymała Agata Samuś - uczennica klasy 3b. Jest to jej  drugie już wyróżnienie, gdyż w poprzednim roku również była stypendystką Prezesa Rady Ministrów. Agata uzyskała średnią ocen 5,40, interesuje się przedmiotami matematyczno- przyrodniczymi, poszerza swą  wiedzę, przygotowując się do olimpiady biologicznej. Rozwija przy tym uzdolnienia artystyczne- gra na skrzypcach, śpiewa. Bierze aktywny udział w pracach na rzecz szkoły.
 
Należy dodać, że w Liceum Ogólnokształcącym w Dęblinie jest wielu uczniów pretendujących do tej prestiżowej nagrody, która ma także  wysoki wymiar finansowy – stypendysta otrzymuje 2 580 zł. Starania uczniów o pogłębianie wiedzy idą w parze z ich rozwojem intelektualnym oraz  działaniami prospołecznymi. Pokazuje to, że warto rozwijać zdolności i zainteresowania, brać udział w konkursach przedmiotowych, a także uczestniczyć w życiu pozalekcyjnym szkoły.                                                                                                                                                               
Powrót