r. Imieniny:
logo

UMIEŚĆ SWÓJ PROJEKT W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI

19.12.2016
UMIEŚĆ SWÓJ PROJEKT W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI
Miasto Dęblin przystąpiło do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, który jest dokumentem strategicznym, umożliwiającym pozyskiwanie środków unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020, dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o uzupełnienie fiszki projektowej, która umożliwi Państwu ubieganie się o środki z funduszy unijnych na projekt umieszczony w LPR.

Zgłaszane projekty mogą być zarówno działaniami „twardymi” (np. modernizacja budynku, zakup wyposażenia, termomodernizacja), jak i działaniami „miękkimi” (np. organizacja szkoleń/kursów, organizacja warsztatów/pokazów, aktywizacja osób starszych/dzieci i młodzieży), zmierzającymi do ograniczenia negatywnych zjawisk społecznych. Zadania powinny być realizowane na obszarach zdegradowanych (wyznaczonych na podstawie przeprowadzonej diagnozy czynników i zjawisk   kryzysowych), zaznaczonych kolorami na poniższej mapie.

Uzupełnione fiszki można składać w Urzędzie Miasta Dęblin, pok. nr 12 lub przesłać listownie na adres Future Green Innovations S.A. ul. Podole 60, skrytka 62, 30-394 Kraków lub mailem na adres: rewitalizacja@greenfuture-projekt.pl. W razie pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z firmą Future Green Innovations – tel. 508 002 24. 

Powrót