r. Imieniny:
logo

Potencjał gospodarczy

Charakter gospodarczy miasta związany jest przede wszystkim z obronnością kraju. Na terenie Dęblina oprócz zlokalizowanych jednostek wojskowych działalność prowadzą także Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 3, Wojskowe Zakłady Inżynieryjne, 6 Baza Lotnicza, 7 Rejonowa Baza Materiałowa. Zakłady te zatrudniają większość mieszkańców miasta i związane są głównie z produkcją typowo wojskową. W związku z tym, iż sytuacja polityczno-gospodarcza kraju wywiera wpływ także na funkcjonowanie tego typu jednostek, coraz częściej świadczą one usługi w zakresie remontów maszyn na potrzeby cywilne oraz udostępniają na zasadach dzierżawy swoje powierzchnie produkcyjne, magazynowe czy biurowe. Do najpoważniejszych pracodawców zaliczyć jeszcze należy podległe miastu placówki oświatowe tj. 11 szkół, 3 przedszkola, żłobek, Warsztaty Terapii Zajęciowej, jak również Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 6. Wojskowy Szpital z Przychodnią, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz niepubliczne ZOZ-y.
 
Baza danych podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta, oferta inwestycyjna skierowana do szerokiego grona odbiorców oraz ulgi podatkowe dają szansę rozwoju przedsiębiorczości. W ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta zarejestrowanych jest 1082 podmiotów gospodarczych. Są to małe, rodzinne firmy zajmujące się handlem; produkcją okien i drzwi, odzieży, artykułów szkolnych; drobną wytwórczością; usługami z zakresu branży budowlanej.

Dęblin posiada nowoczesną, zmodernizowaną oczyszczalnie ścieków; sukcesywnie inwestuje w całkowite skanalizowanie miasta oraz odtworzenie nawierzchni dróg przy pomocy środków strukturalnych Unii Europejskiej. Miasto poszukuje inwestorów zainteresowanych rozbudową infrastruktury turystycznej w tym: hoteli, kempingów, stanic wodnych i obiektów sportowych, jak również wykorzystaniem wolnych powierzchni restrukturyzowanych zakładów należących do wojska i kolei oraz działalnością wytwórczą i usługową.
 
Dęblin pełni także funkcje dużego węzła kolejowego, umożliwiającego połączenie miasta z całym krajem, a przede wszystkim ze wschodnią granicą państwa. Rangę miasta podnosi istniejące tu lotnisko służące obecnie do celów wojskowych. Szkolą się na nim podchorążowie, adepci lotnictwa studiujący w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Władze miasta podejmują działania umożliwiające wykorzystanie lotniska do celów cywilnych i utworzenia portu obsługującego tanie przeloty pasażerskie.
 
Od 2001 r. Dęblin współpracuje z miastami partnerskimi Drohobyczem na Ukrainie i i zamieszkującą w nim Polonią oraz Sedriną we Włoszech. W 2005 r. została również zawarta umowa partnerska z miastem Rumia.
Powrót