r. Imieniny:
logo

BUDOWA KANALIZACJI PODCIŚNIENIOWEJ – ZLEWNIA NR 1- I ETAP1

Budowa kanalizacji podciśnieniowej – zlewnia nr 1- I etap1

Przedmiotem projektu jest budowa I etapu kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w osiedlach Jagiellońskie, Żdżary, Starówka, Mierzwiączka, Irena, Rycice, Michalinów, część osiedla Wiślana w mieście Dęblin. W tym etapie skanalizowane zostaną posesje prywatne, budynki użyteczności publicznej (w tym Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole Miejskie nr 1, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Urząd Miasta, SP ZOZ), położone wzdłuż ulic: Okólnej, PCK, odcinka ul. Wiatracznej, ul. Rynek, Wąskiej, Prostej, Żabiej, południowej strony ul. Niepodległości do ul. Staromiejskiej, ul. 1 – go Maja do ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Grunwaldzkiej. Obecny system odprowadzania i gromadzenia ścieków oparty na bezodpływowych zbiornikach (szambach) będących często w złym stanie technicznym, w połączeniu z wysokim poziomem wód gruntowych (na głębokości 2,5m) stwarza realne zagrożenie dla wód podziemnych oraz czystości rzeki Wisły i Irenki. Znaczącym uzasadnieniem celowości budowy przedmiotowej kanalizacji sanitarnej jest fakt, iż obszar jej oddziaływania jest w 100,0% zwodociągowany, charakteryzuje się zwartą zabudową, planowana sieć wykorzystuje istniejącą infrastrukturę odprowadzania i oczyszczania ścieków i jest komplementarna ze zrealizowaną inwestycją samorządu z zakresu ochrony środowiska polegającą na budowie oczyszczalni ścieków dla miasta Dęblin, zlokalizowanej w miejscowości Stężyca.

Włączenie przedmiotowego odcinka kanalizacji sanitarnej do istniejącego systemu, pozwoli na zrealizowanie koncepcji racjonalizowania pracy oczyszczalni poprzez sukcesywne zwiększanie ilości dostarczanych ścieków, z 551.000,00 m3 w roku 2004 do ok. 597.000,00m3 rocznie w latach 2008 - 2038 podnosząc tym samym jej efektywność kosztową, związaną z relacją poniesionych nakładów inwestycyjnych do ilości oczyszczonych ścieków. Z chwilą zakończenia realizacji projektu tj. do 31 grudnia 2007 r. miasto Dęblin uzyska skonkretyzowane, dające się wyrazić w ujęciu liczbowym kwantyfikowalne korzyści.

W ujęciu wskaźnikowym przedstawiają się one następująco:

  • Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej - 149 szt.
  • Liczba osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej - 1339 os.
  • Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej - 2,5ha.
  • Liczba gospodarstw domowych/budynków obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków – 149 szt.
  • Ilość oczyszczonych ścieków - 104,1 m3/dobę
  • Powierzchnia terenów inwestycyjnych objęta działaniem oczyszczalni ścieków - 2,5ha.

 

Wartość projektu wynosi 3 902 865,53 PLN, dofinansowanie z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) - 2 767 742,78 PLN, z budżetu państwa - 369 032,37 PLN.

Powrót