r. Imieniny:
logo

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ ZAOPATRZENIA W WODĘ NA TERENIE AGLOMERACJI DĘBLIN ETAP II

Herb na tle osoby podpisującej dokument

WYKONAWCA:            

 

WARTOŚĆ ROBÓT:

4 252 500,00 zł

OPIS:

Zadanie wieloletnie, obejmujące:

  • Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie,
  • Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla osiedla Rycice w Dęblinie,
  • Modernizację sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi dla osiedla Michalinów w Dęblinie,
  • Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla osiedla Michalinów w Dęblinie.

Inwestycja, o łącznej wartości 63 170 036,68 zł. Realizacja przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie, w latach 2017 – 2021.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa

w aglomeracjach, Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno – ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM. Przyznane dofinansowanie to kwota 29 689 188,41 zł. Wkład własny zadania w wysokości 21 949 052,80 zł pokryje Miasto Dęblin. W 2018 r. realizowane były prace obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Rycice oraz przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych. Miasto Dęblin objęło udziały MZGK Sp. z o.o. za kwotę 4 252 500,00 zł.

Powrót